Skip to main content

Huishoudelijke hulp?

Afgelopen week heeft VoorBaarn schriftelijke vragen gesteld over huishoudelijke hulp in Baarn. Deze vragen opgesteld door Lies Visser en Michel van Grinsven kunt u hieronder vinden.

Toelichting:
In het blad Binnenlands Bestuur van de VNG wordt gewag gemaakt van een forse stijging van de WMO aanvragen en met name de huishoudelijke hulp. De oorzaak zou zijn de door het rijk opgelegde invoering van het zogeheten abonnementstarief per 2019. Deze landelijke stijging van het aantal cliënten is vooral zichtbaar bij de midden- en hogere inkomens. De directeur van de VNG spreekt zelfs van een schoonmaaksubsidie voor de rijken. Door een zeer geringe eigen bijdrage van de cliënt (€ 19,- per gezin/maand, ongeacht het aantal af te nemen diensten) zijn de inkomsten voor gemeenten gehalveerd, terwijl de uitgaven flink stegen. De overheid is vooralsnog niet bereid gemeenten extra te compenseren. Verschillende gemeenten hebben, vooruitlopend op deze discussie tussen Rijk en VNG, reeds maatregelen getroffen. De vrees bestaat, dat genoemde ontwikkeling nadelige effecten zal geven op het verstrekken van de reguliere huishoudelijke hulp. En dan met name voor de mensen, die deze hulp het meeste nodig hebben.

Vragen:
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:
* Is het college op de hoogte van genoemde landelijke discussie ?
* Deelt het college het standpunt van de VNG, dat, als gevolg van de invoering van het abonnementstarief de WMO-gelden bij de verkeerde doelgroep terechtkomen ?
* Zijn deze ontwikkelingen ook zichtbaar in Baarn ?
* Kan er een overzicht van de bijbehorende kosten/baten worden verstrekt?
* Kunnen de zorgaanbieders de door de gemeente toegewezen hulp bieden of zijn er wachtlijsten ?
* Welke gevolgen heeft deze inkomstenderving voor het verstrekken van huishoudelijke hulp op de korte én langere termijn ?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief