Skip to main content

Blog Mylou Maart 2024

Vergaderingen - en zeker raadsvergaderingen - kunnen soms saai of zelfs slaapverwekkend overkomen vanwege de lange betogen en de vele herhalingen van standpunten in andere woorden. Ook vaak eindeloze vraagstellingen of antwoordontwijkende uiteenzettingen. Maar daar was gisteravond tijdens de besluitraad van 27 maart 2024 van de Baarnse gemeenteraad geen sprake van; er werd “verbeten” gediscussieerd, emotievol gesproken, maar ook breeduit spontaan gelachen en zelfs een keer gehoond...

Tijdens de schriftelijke vragen sprak de Lijst Schouten (Tino Schouten) zijn ernstige bezorgdheid uit over het groeiende antisemitisme in Nederland naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens de opening van het nieuwe Holocaust museum. Ook de verstoring van het optreden van zangeres Lenny Kuhr werd aangehaald. Lijst Schouten wilde van de burgemeester weten of deze kwaadaardige signalen ook in Baarn de kop opsteken en of er wel genoeg aandacht aan wordt besteed op de scholen. 

In de beantwoording op de vragen van Schouten volgende een mooi inhoudelijk betoog van onze eveneens bezorgde burgemeester Mark Roëll. Hij kon de eventuele gerezen bezorgdheid bij de raadsleden en toehoorders in de zaal en thuis wegnemen. En hij gaf aan, met alle bevolkingsgroepen contact te onderhouden. Niet dat hij een garantie kan geven overigens dat het in Baarn nooit zal gebeuren. Maar hij gaf duidelijk aan, dat daar waar de vragensteller twijfel over had, er op de scholen serieus aandacht aan wordt gegeven en welk lesmateriaal hierbij wordt gebruikt. 

De eerste motie van de avond over het verhalen van schade die tijdens bouwwerkzaamheden worden veroorzaakt en onterecht bij de gemeente komt te liggen werd ingediend door meerdere partijen onder aanvoering van de Lijst Schouten. In de motie wordt opgeroepen om deze de schade te verhalen op de veroorzakers. Na een heldere uitleg van wethouder Mark Veldhuizen, waarin hij stelde dat het vooral juridisch onuitvoerbaar is, stelde fractievoorzitter van VoorBaarn Maike Koenders een schorsing voor om met de mede-indieners te overleggen of deze motie aangepast of teruggetrokken moest worden. Uiteindelijk werd de motie aangehouden (doorgeschoven dus naar een volgend moment), omdat de Lijst Schouten er nog op terug wil komen, omdat er aan die zijde twijfel is over de juridische aspecten.

Zowel de bespreekstukken als de hamerstukken werden vervolgens in recordtempo afgehamerd door burgemeester Mark Roëll. Even ter verduidelijking. Hamerstukken zijn die onderwerpen op de agenda, waar formeel nog een besluit over moet worden genomen, maar waar in de gemeenteraad al overeenstemming over bestaat. Daarover hoeft dus in de vergadering – in tegenstelling tot de bespreekstukken – niet meer over van gedachten te worden gewisseld alvorens tot een besluit te komen.

Aan het einde van de agenda stonden nog vier moties 'vreemd aan de agenda'. Dat zijn moties die kort voor of tijdens de vergadering worden ingediend te wachten. De eerste motie was van de PvdA (Valentijn Brinkman) over de ongelijke kansen bij kinderen die wel bijlessen nodig hebben, maar dat financieel niet kunnen bekostigen. De motie roept op te onderzoeken in hoeverre wij als gemeente daarvoor een geld kunnen “vinden” en vrijmaken om dit probleem op te lossen. VoorBaarn was mede-indiener van de motie. Er was een hoofdelijke stemming over deze motie. Dat betekent, dat ieder raadslid afzonderlijk zijn/haar stem uitbrengt en dus niet de fractie als geheel voor of tegen stemt. Voor de motie waren PvdA, VoorBaarn, D66, 50+.  De tweede motie door het CDA ingediende motie betrof het ondersteunen van vrijwilliger-organisaties bij het organiseren en regelen van zowel grote als kleine evenementen. Deze motie werd breed gesteund. De derde motie werd ingediend door Groen-Links en ging over de zogenaamde invoering van Diftar in Baarn. Dit betekent dat de door de inwoners te betalen afvalstoffenheffing is gesplitst in een vast tarief en een variabel tarief. Kortom hoe meer afval je hebt, des te meer ga je betalen. VoorBaarn (Mylou Deurloo) trok namens VoorBaarn redelijk fel van leer. Want er zijn bijzonder veel onderzoeksrapporten over de “voors en tegens” van Diftar. Maar met name werd geattendeerd op de irritatie die inwoners uit Baarn nu al hebben over het rondzwervend vuil in de straten of het naast containers gedeponeerde vuil. Door Diftar kan dat verergeren. Echter zeker niet minder belangrijk volgens Mylou Deurloo is de exorbitante verpakkingsdrift van bijvoorbeeld groente- en fruitleveranciers. Zij zadelen de consumenten op met een ongelofelijke hoeveelheid aan verpakkingsafval. Dat moet naar de mening van VoorBaarn eerst landelijk aangepakt worden. Daarom stemde VoorBaarn, de VVD, het CDA, 50+ en de Lijst Schouten tegen.

De laatste motie kwam weer van de fractie van VoorBaarn (opgesteld door steunfractielid Lieke Sluis-Hoogerwerf) onder de titel 'zonder geld geen gemeenten'. Vele gemeenten gingen de gemeente Baarn hierin al voor, waarmee ze willen protesteren tegen het voorgenomen bezuiniging van Rijksoverheid over de bijdrage  aan gemeenten vanaf 2026, het zogenaamde 'Ravijnjaar'! Wethouder financiën Hugo Prakke toonde zich zeer dankbaar voor het opstellen van deze motie en gaf aan, dat alles helpt en het draagt bij om het protest van gemeenten luider te laten klinken in Den Haag. Met uitzondering van de VVD stemde de gehele raad voor de motie, waardoor wij (voor zover wij weten) de enige gemeente zijn tot nu, waar de motie niet unaniem is aangenomen. 

Na afloop van de besluitraad was er de traditionele borrel, die dit keer extra druk bezocht was omdat ook de afzwaaiende cursisten van "Politiek Actief' aanwezig waren. Zij kregen na een persoonlijke toespraak van de burgemeester allemaal een certificaat en was er een fotomoment. Uiteraard kregen de “geslaagden” applaus van alle raadsleden. VoorBaarn is met name trots op Steven Seijmonsbergen, die deze cursus volgde en bij de fractie van VoorBaarn stage liep. Extra leuk was het om van een cursist te vernemen, dat deze zich het meest aangetrokken voelt door de standpunten en handelen van onze partij. Dat sterkt ons nog meer en geeft ons de energie om met nog meer enthousiasme voor alle inwoners en bedrijven het beste voor Baarn te realiseren.  

VoorBaarn, voor óns, voor álle inwoners van Baarn! 

Mylou Deurloo 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief