Skip to main content

Programma 2022


Samen VoorBaarn

WONEN, WERKEN EN LEVEN

VoorBaarn is de énige lokale partij in Baarn. Een partij voor alle lagen van de Baarnse bevolking. Zowel sociaal als ondernemingsgericht. Met een gezond gevoel voor wat goed is voor Baarn. Géén bureaucratische fratsen, maar eerlijk, open, benaderbaar en duidelijk. VoorBaarn komt op voor het wonen, werken en leven in Baarn. Dat zijn wij, samen met u!
 • Wonen:
  Baarn zorgt voor de bouw van meer betaalbare woningen voor zowel starters als doorstromers, waarbij Baarnse woningzoekenden voorrang krijgen.
 • Werken:
  Bedrijventerreinen zijn uitsluitend voor bedrijven.
 • Leven:
  Inwoners beslissen mee over hun leefomgeving.
 • Armoede & eenzaamheid:
  de gemeente stimuleert en ondersteunt sociale (inwoner)initiatieven om eenzaamheid en armoede te bestrijden.
 • Duurzaamheid & klimaat:
  Geen zonneweides op agrarische grond. Wel focus op andere oplossingen, energiebesparing en hergebruik.
 • Zorg:
  Juiste en gerichte zorg voor hen die dat nodig hebben; zorgen vóór en mét elkaar.
 • Jongeren:
  Ook jongeren verdienen een eigen uitgaansgelegenheid en cultuuragenda.
 • Baarnse ‘Parels’:
  Vorstelijke activiteiten en parels verbinden met een levendig centrum.
 • Gemeentediensten:
  Afhandeling van aanvragen of oplossen van problemen moet sneller en soepeler.
VoorBaarn Pakt aan! Stem op VoorBaarn. Stem op LIJST 3!

VoorBaarn Campagne video 2022

Baarn is prachtig en om zeer begrijpelijke redenen erg in trek. Veel jonge gezinnen trekken uit de steden weg om in de gemeente Baarn te komen wonen. Een groot deel van de in Baarn wonende jeugd wil hier graag blijven wonen. Deze mix van nieuwkomers en jongeren is  voor Baarn van groot belang voor voorzieningenniveau, woningen, middenstand en leefomgeving. Daarom zetten wij in op een Baarn waar iedere generatie en iedere bevolkingsgroep in een mooie veilige woonomgeving kan blijven leven, wonen en werken. Ontwikkeling op alle terreinen staat hierbij voorop. Daarbij hoort een dienstbare gemeente die een positieve grondhouding uitstraalt naar haar inwoners en ondernemers.

Wonen


Baarn moet over voldoende woningen beschikken om alle generaties te kunnen huisvesten. Voor starters en potentiële doorstromers is er te weinig betaalbare woonruimte binnen de gemeentegrenzen beschikbaar. Er zullen daarom veel woningen gebouwd moeten worden. Een van de belangrijkste locaties die in beeld is om te bouwen is de Baarnsche Zoom. Deze strook tussen de snelweg A1 en de Geerenweg/Drakenburgerweg is goed geschikt voor het bouwen van woningen, mits de gezondheidsnormen niet overschreden worden. Wij maken bewust de keuze voor kwaliteit van wonen boven de kwantiteit.

Wij zien mogelijkheden om betaalbare woningen te bouwen en te behouden voor Baarn. Woningen met een waarde boven € 400.000,- zijn er immers al genoeg. Waar mogelijk moeten we de sociale woningvoorraad uitbreiden en wat sociaal is, moet sociaal blijven. Dat kan door het uit- en/of opbouwen van bestaande sociale koopwoningen niet toe te staan. De woning blijft zoals deze is opgeleverd. Door (grote) aanpassingen aan de woning neemt de waarde van het huis toe en verliest het zijn functie van sociale woning. Externe beleggers hebben een negatief effect op de huizenprijzen. Zij kopen vrijkomende huizen op de woningmarkt met als doel deze met winst door te verkopen of voor hoge prijzen te verhuren. Daarom willen wij een zelfbewoningsplicht van minimaal vier jaar instellen voor woningen tot € 350.000. (Groot)ouders die een huis voor (klein)kinderen kopen moeten daarbij buiten beschouwing blijven.

VoorBaarn ondersteunt het streven naar flexibele oplossingen voor de behoefte aan woningen in het bijzonder voor starters en mensen die naar een kleinere woning willen. Er is behoefte aan kleine, betaalbare woningen, die snel gerealiseerd kunnen worden. Tiny Houses, dit zijn kleine (<50 m2) tijdelijke en verplaatsbare woningen – leveren, naast andere initiatieven in de reguliere bouw als skinny houses, kansen voor bovengenoemde woningzoekenden.

Niet-detailhandelbedrijven (met uitzondering van zorg-gerelateerde bedrijven) moeten zich makkelijk kunnen verplaatsen naar de twee bedrijventerreinen. Vrijkomende locaties kunnen gebruikt worden voor woningbouw. Er zijn mogelijkheden om verschillende locaties voor ouderenzorg te verplaatsen naar het hoofdgebouw van het ziekenhuis en de vrijkomende grond, bijvoorbeeld Santvoorde, te gebruiken voor woningbouw. Wij willen dit verder onderzoeken. Met dit plan beoogt VoorBaarn recht te doen aan de afspraken die de gemeente Baarn in de jaren zestig heeft gemaakt met de erfgenamen van mejuffrouw IJsendijk om het bos waar het ziekenhuis staat alleen te mogen bestemmen voor zorg.

Bij nieuw te bouwen woningen stuurt de gemeente aan op energie-neutraal/positief bouwen en de principes van circulaire bouw. Daarbij gaat het in essentie over het hergebruik van producten, materialen en grondstoffen. Bestaande en nieuwe woningen kunnen bijdragen aan verduurzaming en onze klimaatdoelen.

De woningbouwvereniging heeft een belangrijke rol in ons programma. Wij willen een terugkoopregeling om daarmee de huizen betaalbaar en sociaal te houden. Wanneer de woningbouwvereniging ervoor kiest een vrijkomende woning op de vrije markt te verkopen, zal er standaard een anti-speculatiebeding moeten worden opgenomen in de koopovereenkomst.

De recente geschiedenis leert ons dat er in korte tijd veel neerslag kan vallen. Om wateroverlast  in de openbare ruimte te voorkomen, moeten bouwlocaties zodanig worden ontworpen dat ze voldoende water kunnen bergen en daarnaast liefst nog meer groen bevatten dan de huidige wijken.

Het ontwerp van nieuwe woningen of veranderingen aan bestaande woningen moeten worden voorgelegd aan een panel van Baarnse inwoners.  De huidige welstandscommissie Mooi Sticht heeft een regionale functie en staat te ver af van de Baarnse identiteit.

VoorBaarn Pakt aan! Stem op VoorBaarn. Stem op LIJST 3!

Werken


Het is voor detailhandel en horeca interessant om Baarn als vestigingsplaats te hebben of te krijgen wanneer er sprake is van een levendig centrum. Het aanbod van cultuur, kunst en bezinning is in een centrum erg belangrijk voor de verbinding tussen mensen. De Brink is bij uitstek de plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Wij streven ernaar om alle ondernemers duurzaam te laten werken en produceren en zodoende bij te dragen aan een klimaat-neutrale economie. Daarbij valt te denken aan circulaire kleding- en schoenenzaken, het gebruik van elektrische verwarming op terrassen die uitsluitend werken op “groene” stroom. De Laanstraat zou op die manier de “circulaire winkelstraat” kunnen worden.

Mede om het voor bedrijven en ondernemers aantrekkelijk te houden zich te blijven ontwikkelen, moet er binnen de wet- en regelgeving bij vergunningsaanvragen worden meegedacht hoe er aan een verzoek kan worden voldaan. Dus een “ja mits” in plaats van een “nee tenzij” grondhouding. De gemeente moet de detailhandel, horeca en andere centrumgeoriënteerde bedrijven optimaal faciliteren om het centrum van Baarn aantrekkelijk te houden. Dat betekent een concentratie van de detailhandel in de Laanstraat, met als “aanloopstraten” de Brink- en Nieuwstraat. De wethouder van economische zaken en de accountmanager zullen zich optimaal moeten inspannen om nieuwe winkels zich in Baarn te laten vestigen. Ook hierbij zal de grondhouding bemoedigend moeten zijn.

Het toerisme is een belangrijke factor voor het economisch levendig houden van Baarn. Om mensen vanuit Lage Vuursche, paleis Soestdijk of kasteel Groeneveld het winkelcentrum in te krijgen, zal er naast het winkelaanbod flink ingezet moeten worden op bereikbaarheid. Behalve op goede parkeervoorzieningen, moet de nadruk liggen op fiets en openbaar vervoer. Of bijvoorbeeld een Hop-On-Hop-Off route langs de vele parels van Baarn.

Paleis Soestdijk is éen van die parels. VoorBaarn staat positief-kritisch tegenover de ontwikkelingen op het landgoed. Een aantrekkelijk winkel-, horeca-en evenementenaanbod kan dan voor zowel het centrum als paleis versterkend werken.

Uit recent  onderzoek blijkt dat er tot 2030 nog behoefte is aan netto 2,4 hectare bedrijfsruimte, terwijl uit aanvullende onderzoek en overleg met makelaars en belanghebbenden blijkt dat deze veel hoger ligt, namelijk zo rond de 10 hectare. Veel ondernemers hebben behoefte aan grotere bedrijfsunits. Nu al merken bedrijven dat er geen ruimte beschikbaar is en daarom buiten Baarn moeten gaan zoeken. Dat terwijl juist deze bedrijven voor werkgelegenheid zorgen. De bedrijventerreinen De Noordschil en de Drie Eiken zijn en blijven dan ook bedrijventerreinen, zonder bewoning.

In Baarn laten we niet toe dat boeren onteigend worden. Niet voor natuurcompensatie en ook niet voor klimaatdoeleinden als windmolenparken of zonneweides. Mocht de noodzaak er toch zijn om een boer te onteigenen of via de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) een claim te leggen, dan moet daar een zeer gegronde reden aan ten grondslag liggen, die vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd dient te worden. 

VoorBaarn Pakt aan! Stem op VoorBaarn. Stem op LIJST 3!

Leven


De gemeente Baarn is uniek met water, hei, bossen, polder, parken, wintertuin, kastelen en paleis. De merkbare gevolgen van de huidige pandemie in onze gemeente en specifiek in Lage Vuursche zijn fors. Het was er altijd al erg druk, maar nu is er vaak sprake van een verkeersinfarct. Het bezoekersverkeer moet beter worden gereguleerd. De discussie over betaald parkeren in (delen van) Lage Vuursche loopt al een tijd. VoorBaarn wil in de komende raadsperiode in overleg met bewoners, ondernemers, landgoedeigenaren en andere betrokken instanties komen tot een voor iedereen werkbare oplossing. Prioriteit is dat Lage Vuursche bereikbaar blijft. Het openbaar vervoer naar Lage Vuursche moet daarom het hele jaar door operationeel zijn.

Daar waar inwoners melding maken van verkeersonveilige situaties dient de gemeente adequate maatregelen te nemen. Daarom moet er meer geïnvesteerd wordt in ICT-oplossingen, zoals een zeer goede en heldere website, chatbots, meld-& herstelapp (fixi), Participatie apps als “Doe Mee”, Facebook en Twitter. Dit betekent ook dat de organisatie ingericht zal moeten worden om ook daadwerkelijk een tweeweg-communicatie te regelen en daar waar nodig actie te ondernemen. Dat houdt niet in dat uitsluitend via de digitale weg gecommuniceerd moet worden. Sterker, VoorBaarn wil vooral faciliterend zijn naar alle inwoners en ondernemers en dat de gemeente - als dat gewenst en noodzakelijk is - bij betrokkenen langsgaat. Dit past in ons beeld van een open en dienstbare gemeente.

Met het toenemend aantal pakketdiensten en bevoorradingsmomenten van het centrum, neemt de verkeersveiligheid af. Wij willen het zware vrachtverkeer zoveel mogelijk uit het centrum van Baarn weren om zodoende de verkeersveiligheid en het leefmilieu te verbeteren. In goed overleg met het bedrijfsleven moet er naar passende oplossingen worden gezocht. 

Wij willen dat Baarn een duurzame gemeente wordt op alle fronten. Dat gaat verder dan warmte- en energietransitie. Dit heeft ook betrekking op biologische diversiteit, duurzaam geproduceerd voedsel, een circulaire economie, duurzame woningen en bedrijfspanden, waterhuishouding en publieke diensten. En als laatste, maar zeker niet de minste: burgerparticipatie. VoorBaarn wil de inwoners meer regie geven bij de inrichting en het onderhoud van de eigen buurt. Daarmee creëer je betrokkenheid en dus ook een veilige en nette openbare ruimte. 

De afgelopen jaren in de gemeenteraad heeft VoorBaarn mogen ervaren, dat er veel deskundigheid is onder de inwoners van Baarn op velerlei gebied. VoorBaarn wil dan ook de inwonersparticipatie op een hoger plan tillen, zodat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid komt van de gemeente en de inwoners én bedrijven. Zoals dat al gebeurt met de contactcommissie Lage Vuursche en zoals gebleken is uit de adviezen van de klankbordgroep Landgoed Paleis Soestdijk. De gemeente zal wel haar verantwoordelijkheid moeten nemen om met de adviezen ook daadwerkelijk iets te doen.  

Burgerbegroting is een proces van democratische besluitvorming en een vorm van directe democratie, waarbij de burgers zelf beslissen hoe een gemeentelijk of overheidsbudget, dan wel een deel ervan, wordt besteed. Bij noodzakelijke besparingen bijvoorbeeld, kan de inwoners gevraagd worden waar vooral NIET bespaard mag worden. 

Het is niet genoeg als Baarn een Fairtrade-gemeente wil worden. Zij moet ook zoveel als mogelijk circulair gaan inkopen. Gemeenschapsgeld wordt op deze wijze dubbel effectief. VoorBaarn vindt milieu en duurzaamheid belangrijk en wil daarom één verantwoordelijke wethouder binnen het college voor duurzaamheid en dus ook voor de stimulering van circulaire economie in de hele gemeente en binnen alle gemeentelijke portefeuilles. Mede hierdoor kan de gemeente de regisseursrol steviger dan nu het geval is, oppakken.

Energie is naar de mening van VoorBaarn duurzaam als de mensheid hier voor onbeperkte tijd over kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld. Gemeente, bewoners en bedrijven maken samen plannen om te kijken wat de beste oplossingen zijn om panden te verwarmen. Baarn moet daarbij zoeken naar eigen warmtebronnen. VoorBaarn vindt het van groot belang dat naast gebruik van geothermie een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd naar de mogelijke energieopbrengst van de rivier de Eem. Ook sluiten wij alternatieve oplossingen, zoals kleinschalige kernenergie op regionaal niveau, niet bij voorbaat uit. VoorBaarn steunt het streven om 75% van de bedrijven en 50% van de woningen in de komende jaren van zonnepanelen voorzien te krijgen. Wanneer er toch gekozen wordt voor zonneweides voor het opwekken van duurzame energie, dient Baarn tenminste 50% eigenaar te worden, zoals vastgelegd in het klimaatakkoord. Zo kunnen bewoners meebeslissen en kan ervoor gezorgd worden dat burgers, lokale bedrijven en de directe omgeving niet alleen van de opgewekte energie profiteren, maar ook van de financiële opbrengst. 

Huiseigenaren, Verenigingen van Eigenaars  en woningcorporaties worden zoveel mogelijk “ontzorgd” bij het toekomstbestendig maken van bestaande woningen in nauwe samenwerking met burgerinitiatieven als Baarn-Duurzaam. 

VoorBaarn is van mening dat kunstuitingen mede bepalen wie we zijn. Zij definiëren onze cultuur en verbinden ons. De grote uitdaging is om kunst anno nu te kunnen blijven uiten én bovendien bereikbaar te maken voor iedereen. Om dat te doen, is VoorBaarn voor het invoeren van een Baarnsche Cultuurpas (BCP). Ook moet Baarn de inzet van zogenaamde ‘cultuur-buddy’s’ faciliteren. Dat zijn vrijwilligers die ouderen en mindervaliden kunnen begeleiden naar concerten, theaterbezoeken en andere culturele evenementen in de gemeente.

Baarn heeft een redelijk voorzieningenniveau op het gebied van kunst en cultuur opgebouwd; een eigen theater, tal van actieve culturele verenigingen en jaarlijks terugkerende festivals. Dat mogen we koesteren, maar dit moeten we ook in stand zien te houden en blijven stimuleren. Betrek bij de ontwikkeling de Baarnse jongeren en geef ze de kans en mogelijkheid om hun plannen uit te voeren, bijvoorbeeld in een cultureel jongerenprogramma. 

Voor culturele initiatieven en cultuurondernemers pleit VoorBaarn - net zoals wij groot voorstander zijn van een zorgcoach en de één loket-gedachte - voor het aanstellen van een Cultureel Consulent. Deze moet helpen de ‘wirwar-wereld’ van vergunningen en subsidieaanvragen te vereenvoudigen en vooral te versoepelen. 

Om het centrum te verlevendigen vindt VoorBaarn dat de gemeente het initiatief om sociaal-culturele activiteiten met vaste programmering in de Pekingtuin en bij de muziekkoepel gedurende de zomermaanden te verzorgen moet ondersteunen. Als eenmaal bekend is dat er een “traditie” van goede activiteiten/concerten is, zal dat namelijk ook bezoekers van buitenaf aantrekken. Daar kunnen de Baarnse winkeliers en horeca van profiteren.

Onze (seniore) inwoners moeten gezonder kunnen gaan leven. Voor de jeugd zijn er al zogenaamde high five cursussen, waarmee gratis bij verschillende verenigingen een paar lessen kunnen worden gevolgd om kennis te maken met diverse sporten. VoorBaarn wil dit ook invoeren voor volwassenen. 

VoorBaarn wil dat zwemles weer wordt ingevoerd in het basisonderwijs. Wij zijn van mening dat in een waterrijk land als Nederland zwemvaardigheid een basisvoorwaarde is. Sport is meer dan alleen de grote verenigingen, elke sportvereniging is VoorBaarn even lief. Zo moet elke afweging op sportief gebied breed gewogen worden en niet alleen naar het aantal leden. Er moet ook gekeken worden naar potentieel, maatschappelijke waarde en wenselijkheid. 

Verbetering in de bereikbaarheid in de gemeente Baarn en de unieke toeristische attracties kan ook gerealiseerd worden door het faciliteren van bijvoorbeeld elektrische steps, scooters of choppers. En vooral ook het sturen op het gebruik van het openbaar vervoer en daarmee ook de inzet van OV-fietsen. In de hele gemeente moeten op strategische punten laadpalen voor e-bikes geplaatst worden.

Op specifieke plekken moeten (digitale QR) informatieborden worden geplaatst waar je - eventueel met de telefoon - informatie kunt krijgen over de betreffende locatie. Wij zijn een groot voorstander van een echt mobiel VVV-kantoor, dat bijvoorbeeld bij evenementen als de Trotsmarkt of het houthakkersfestival geplaatst kan worden. Waarmee toeristen bekend gemaakt worden met de andere parels van Baarn. 

Om deze informatievoorziening te complementeren moet de eigen website over (het toerisme in) “Vorstelijk” Baarn terugkomen. Regionale samenwerking op toeristisch en recreatief gebied met buurgemeenten zowel in ’t Gooi, Eemland en op de Utrechtse Heuvelrug is en blijft van groot belang. Het merk “Vorstelijk Baarn” moet constant geladen blijven worden en de gemeente moet hierin zelf de regie blijven voeren.

Goede gezondheidszorg is cruciaal voor onze samenleving. In Baarn zorgen we voor én met elkaar. Iedereen moet naar vermogen actief mee kunnen doen in de samenleving. Eenvoudige toegang tot de zorg voor jong en oud is het uitgangspunt. Voor onze inwoners die extra zorg en ondersteuning nodig hebben vanuit de gemeente wil VoorBaarn een laagdrempelige en hulpvaardige organisatie bij hun aanvraag en een aanspreekpunt (gastvrouw/-heer) waar verwezen wordt naar het juiste “loket”. Een zorgvuldige toegangsprocedure en het leveren van individueel maatwerk blijven de centrale uitgangspunten. Het geven van heldere digitale en fysieke voorlichting is daarbij essentieel.

Kwetsbare jeugd moet in een voor hen veilige (thuis)omgeving de benodigde zorg, ondersteuning en begeleiding kunnen krijgen. Wachtlijsten moeten koste wat het kost worden voorkomen. De taken van onder meer Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en andere instellingen moeten gecoördineerd worden en de gemeente moet hierin de regie nemen. Wanneer een cliënt 18 jaar wordt mag de zorg niet abrupt stoppen. De gemeente moet daarom een begeleidingstraject opzetten voor jongeren tussen 16 en 27 jaar.

De passende ondersteuning voor senioren behoeft aandacht. Door de toename van de gemiddelde levensduur neemt het aantal ouderen toe. Dat verhoogt de vraag naar ondersteuning, die een verhoging van de kosten veroorzaakt. Om dit beheersbaar te krijgen zullen structurele maatregelen ontwikkeld moeten worden. VoorBaarn zet daarbij vooral in op praktische preventie in de directe leefomgeving (in en om het huis). Ook valt te denken aan het aanstellen van huishoudcoaches, die met ouderen kijken naar de uitvoering van de huishoudelijke taken.

Wij geloven in het stimuleren van de zelfredzaamheid van inwoners. Echter zelfstandig blijven wonen heeft ook keerzijdes. Woningen blijven bezet en eenzaamheid neemt toe, vooral als er niet kan worden voorzien in mantelzorg. Wij staan het stimuleren van “ouderwetse” zorgcentra (gecombineerd met seniorenwoningen) voor. Maar zeker ook woonlocaties waarin oud en jong met elkaar wonen.

Om toenemende zorgkosten te drukken, is VoorBaarn voorstander van het regionaal en circulair inzetten van hulpmiddelen als scootmobiels en rollators. 

VoorBaarn gaat ervan uit, dat de bijdrage uit het gemeentefonds zal afnemen. Dat betekent, dat er bezuinigd zal moeten worden en wellicht zelfs, dat we er niet aan ontkomen om de onroerendzaakbelasting te verhogen. Tenminste als wij in Baarn hetzelfde voorzieningenniveau willen behouden. 

Wij zijn ons er terdege van bewust, dat de waardering voor de gemeente onder druk staat door de enorme berg aan veranderingen die de ambtenaren moeten zien om te zetten in hun publieke dienstverlening en in de uitvoering van hun opdracht om mensen te laten meedoen in de samenleving. Zo zijn er ook in het sociaal domein grote problemen als de coronahandhaving en de grote financiële druk. Verder is er veeleisendheid van de inwoners en zelfs agressie in de bejegening van ambtenaren. 

VoorBaarn is van mening, dat overleg vooraf, gecombineerd met een heldere en open communicatie, kan leiden tot een betere waardering  van de inwoners van Baarn voor de dienstverlening van de gemeente. Dus niet achteraf het boetekleed aantrekken, maar vooraf helder en proactief communiceren.

De gemeente Baarn werkt noodzakelijkerwijs veel samen met omliggende gemeenten. Wij zijn geen voorstander van een fusie met omliggende gemeentes, maar (efficiency-)verbetering van de dienstverlening door samenwerking met omliggende gemeentes is uiteraard altijd welkom. Het betekent zeker niet dat de gemeente niet meer verantwoordelijk is voor de kwaliteit van die dienstverlening.

Baarn dient bijvoorbeeld een eigen inloopspreekuur te hebben voor de Bijzondere Bijstand. Het mag niet zo zijn, dat inwoners die het toch al zwaar hebben buiten hun woonplaats hulp moeten gaan zoeken.  Administratieve samenwerking gebeurt in den lande op grote schaal en met wisselend succes. Met name rond ICT/digitalisering. Er is dus een zorgvuldige aanpak vereist gericht op waarde-toevoeging. Het risico van een service-organisatie die op afstand komt te staan van de gemeente is groot. 

VoorBaarn Pakt aan! Stem op VoorBaarn. Stem op LIJST 3!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief