Skip to main content

Algemene voorwaarden


Als je geld doneert aan de lokale politieke partij VoorBaarn te Baarn dan gelden algemene voorwaarden. Je doneert aan onderstaande ontvangende partij:

Lokale politieke partij VoorBaarn; statutair gevestigd te Baarn, kantoorhoudende te Baarn - Drakenburgerweg 75, 3741 GJ, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KvK. Nr. 70338779, hierna verder te noemen: VoorBaarn.

Bereikbaarheid: 
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Website: https://www.voorbaarn.nl

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

 1. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.
 2. Donatie: een door de gevende partij aan VoorBaarn geschonken
  geldbedrag
 3. Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan
  VoorBaarn
 4. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een
  elektronische machtiging, via de website van VoorBaarn , een donatie doet aan VoorBaarn
 5. Statuten: VoorBaarn Art. 2. Lid 1 t/m 5;
  1. Het behartigen van de belangen van de inwoners van de gemeente Baarn en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  2. Het voeren van lokale campagnes om (toekomstige) kiezers te informeren over, en te betrekken bij, de realisering van het doel van de vereniging.
  3. Het werven van leden.
  4. De vereniging kiest geen partij op godsdienstig of levensbeschouwelijk gebied.
  5. De vereniging heeft een puur lokale politieke grondslag, waarbij de aandacht gericht is op de belangen van Baarn en de overige kernen en hun inwoners en waarbij onafhankelijk
  van landelijke en provinciale partijpolitieke belangen de eigen koers wordt bepaald.
 6. Online doneren: het geven van geld middels een elektronische
  machtiging / betaling via Mollie op de website van VoorBaarn aan
  VoorBaarn
 7. Ontvangende partij: de rechtspersoon VoorBaarn die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten
  behoeve van de uitvoering van de statuten.
 8. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende
  partij en gevende partij.
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ontvangende Partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online
  donatie aan VoorBaarn
 2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze
  Algemene Voorwaarden.
 3. VoorBaarn behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, VoorBaarn

 1. Online donaties komen volledig ten goede aan VoorBaarn.
 2. VoorBaarn is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties.
 3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op VoorBaarn nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van VoorBaarn is bijgeschreven.
 4. Aansprakelijkheid: VoorBaarn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart VoorBaarn voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan VoorBaarn.

Artikel 4. Rechten gevende partij

 1. De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Donaties via een Donatieformulier van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de Overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Artikel 5. Plichten VoorBaarn

 1. VoorBaarn verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden
  overeenkomstig de statuten.
 2. VoorBaarn neemt passende technische en organisatorische
  maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. VoorBaarn aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
 3. Alle personen die namens VoorBaarn bevoegd zijn van de
  persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan
  geheimhouding van deze gegevens. Zie verder
  ons privacystatement. 

Artikel 6. Plichten gevende partij

 1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet
  gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
 2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie en online betaling alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;
 3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
 4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
 5. De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
  (http://www.wetboek-
  online.nl/wet/Burgerlijk%20Wetboek%20Boek%201/88.html ), vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

 1. VoorBaarn verwerkt de door de gevende partij aan VoorBaarn
  verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle
  (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens,
  daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld. Zie verder ons privacystatement.
 2. Deze persoonsgegevens worden door VoorBaarn verwerkt ten
  behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de
  aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het
  uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 3. De gevende partij heeft het recht niet opgenomen te worden voor verdere marketingactiviteiten door een mail te sturen
  aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 4. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door VoorBaarn geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van degere gistreerde gegevens. VoorBaarn heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

Artikel 8. Slotbepalingen

 1. De disclaimer en het privacystatement die VoorBaarn hanteert zijn onverkort van toepassing.
 2. “Geschillen  die tussen VoorBaarn en een wederpartij ontstaan,
  worden bij uitsluiting van andere rechtsmogelijkheden behandeld
  door de rechtbank. De Rechtbank Midden-Nederland is exclusief bevoegd inzake geschillen met betrekking tot een Donatie tussen een Donateur en VoorBaarn

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief