Skip to main content

VoorBaarn is tegen woningbouw…?

Dit wordt wel een wat langer verhaal dan wij normaal plaatsen. Maar dit is noodzakelijk, omdat wij een aantal punten moeten verduidelijken. De laatste dagen krijgen wij te horen, dat VoorBaarn tegen (sociale) woningbouw zou zijn. Dit schijnt men af te leiden van ons standpunt ten aanzien van de Drie Eiken (Tolweg) en onze gedachten over de Baarnsche Zoom.

Laten wij helder zijn: Wij zijn een GROOT VOORSTANDER van (sociale)WONINGBOUW!!! Hopelijk is dit helder genoeg. Echter met wel een aantal kanttekeningen. En wij zijn ervan overtuigd, dat iedereen deze zou plaatsen.

Dan nu de feiten aangaande de Tolweg. Voorgesteld waren drie woontorens, waarvan een met 39 sociale huurwoningen, een met 35 middelhuurwoningen en een derde toren met 35 koopappartementen. Volgens de voorstanders van dit project wordt de Baarnse woningzoekenden een kans gegeven om in het dorp te blijven wonen. En daarmee wordt de woonvisie van de gemeente gevolgd. Echter in de Huisvestingsverordening Baarn 2019 is opgenomen dat de gemeente slechts 25% van de sociale huurwoningen kan “claimen” voor eigen inwoners. Dus van de 109 appartementen betekent dit, dat er 8% (oftewel: ongeveer NEGEN appartementen) beschikbaar komen. Dus hoezo een kans voor Baarnse woningzoekenden? Dat geldt niet voor de vrije sector huurwoningen en al helemaal niet voor de koopwoningen. Waar dus ook mensen op af kunnen komen, die de prijs van de appartementen in vergelijking met bijvoorbeeld Amsterdam of Utrecht een “koopje” vinden. En wij gunnen iedereen een fijne plek om te wonen, maar daar zijn de Baarnse woningzoekenden niet mee geholpen.

En waar te parkeren? Op het bedrijventerrein of in de Schilderswijk? En kinderen die op straat gaan spelen terwijl er (vracht)bestemmingsverkeer rijdt? En waar moeten de ondernemers heen die nu al tijden op zoek zijn naar bedrijfsruimte? Als dat in Baarn niet te vinden is gaan zij hun heil elders zoeken. Met ook uiteraard gevolgen voor de werkgelegenheid. En sponsoring. En …..

Ook zijn wij verre van tegenstander van woningen op de Baarnsche Zoom. Zoals al gemeld zijn wij een groot voorstander van woningbouw. Maar wel met inachtneming van de gezondheid van toekomstige bewoners. Wij willen goed onderbouwd hebben, dat er geen gezondheidsproblemen kunnen ontstaan door omgevingsfactoren. En dat valt pas te beoordelen als de plannen van de ontwikkelaars door het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad worden gepresenteerd. VoorBaarn gaat daarbij zeker kijken naar de (voor ons minimale) 30%-norm voor sociale woningbouw. En staan ook niet onwelwillend staan tegenover een hoger percentage. Wel daarbij de kanttekening, dat wij concreet willen regelen, dat er – binnen de grenzen van de regels – zoveel mogelijk Baarnaars een woning kunnen toegewezen krijgen.

Hopelijk geeft dit meer duidelijkheid over waar VoorBaarn voor staat. En zoals bekend gaan wij graag met de inwoners het gesprek aan. Wij zien u graag morgen op de Brink of in de Laanstraat 42, waar wij vandaag ook nog tot 17.00 uur zijn.

Blog Lieke April 2024

Blog Lieke April 2024

April doet wat ze wil! Helaas was het flink koud deze maand, dus hadden de fractieleden vaak een dikke trui aan. Desondanks zaten we er weer: op de social sofa (elke eerste dinsdag van de maand)

Op het bankje bespraken we zeer verschillende thema's, vragen en klachten van inwoners. Onder andere over het kunnen bezoeken van dierbaren op het kerkhof na sluitingstijd. En over de zorgen van inwoners van De Leuning in verband met het intredende JGZ. Gesprekken met ambtenaren hierover brachten een oplossing, wat met hulp van VoorBaarn raadsleden werd gerealiseerd. Dat is de kracht van korte lijnen tussen inwoners en raadsleden!

In de raadszaal hadden we weer de nodige vastgoedvraagstukken uit te pluizen. De indexering Baarnsche Zoom stond met stip op 1. Een taai verhaal. Wat doe je als de bouwers zeggen: voor deze oude woningprijzen redden we het niet meer. Opnieuw beginnen? Dat geeft jaren uitstel. Net als een aantal andere fracties hebben we hard gezocht naar financieringsmogelijkheden voor starters. De motie daarover van CDA samen met Groenlinks, hebben we van harte gesteund. 

Nog meer vastgoed: het plan voor het vastgoed van de gemeente. Dat plan moest aangepast worden. Het Nutsgebouw wordt voorlopig toch niet verkocht. We zijn blij dat er hierdoor weer perspectief is voor onder andere het Rode kruis, Lokaal O, Theaterhuis Marc van Driel en de Dam- en schaakvereniging. Eindelijk duidelijkheid, maar dat heeft te lang geduurd. Daarom hebben we een amendement op initiatief van het CDA mede ingediend, dat meer duidelijkheid geeft wat de opdracht van de gemeente als pandeigenaar is.  

Helaas bleek ook dat de Historische Kring Baerne (HKB) nog geen perspectief is geboden. Reden voor ons raadslid Mylou Deurloo om dat aan de orde te stellen in de debatraad. Want het erfgoed dat de HKB beheert vinden wij van grote waarde. Sterker nog, we zouden graag zien dat veel meer mensen er van kunnen genieten. Het liefst in een klein museum over de Baarnse geschiedenis!

Huizen kunnen niet zonder stroom, en al helemaal niet als je warmtepompen installeert. Maar er dreigt netcongestie. Samen met 50Plus nam ondergetekende daarom het initiatief tot een motie over batterijen. Samen met Groen Links. Want kleine batterijen, thuis en in de buurt, kunnen helpen. Deskundigen vertelden ons dat netbeheerder Stedin veel kennis heeft die inwoners en buurten kan helpen. Helaas vond de wethouder dat hij de motie moest ontraden. We hebben de motie daarom ingetrokken, zodat we het later nogmaals aan de orde kunnen stellen. Dat gaan we zeker doen. 

Ook buiten de raadszaal waren we volop present. Fractie-assistent Tiemen Tuinstra was onze waarnemer bij de presentatie over het onderzoek naar verkeersproblemen in Eembrugge. Raadslid Michel van Grinsven ondersteunt al jaren de realisatie van de nieuwe skatebaan langs de Geerenweg. Vorige week beleefde Michel de volgende stap: de bespreking van het ontwerpvoorstel! Steunfractielid Dave Kolt was samen met Maike te horen bij Radio Eemland 1 over de huisvesting van maatschappelijke organisaties en ook over de toekomst van de lokale omroep. En niet te vergeten: fractie-voorzitter Maike Koenders maakte zich sterk voor betere afspraken over de zwarte veiligheidshekken bij het Koningsdag-evenement in de Peking tuin. Ook stelde zij hierover schriftelijke vragen aan het college. Want VoorBaarn zet zich graag in voor alle Baarnse evenementen. Zo ook voor koningsdag.

Kortom, volop VoorBaarns teamwerk weer. Reden ook waarom we als fractie met elkaar een half dagje teamtraining hebben gedaan. Echt een aanrader: als je elkaar net iets beter begrijpt, dat werkt gewoon beter.

Komende week hebben we een kort reces, maar daarna weer vol gas verder. Om te beginnen op dinsdag 7 mei: social sofa om …. uur.  Tot dan?

Hartelijke groet,

Lieke Sluis-Hoogerwerf

steunfractielid VoorBaarn

Lees meer

Blog Mylou Maart 2024

Blog Mylou Maart 2024

Vergaderingen - en zeker raadsvergaderingen - kunnen soms saai of zelfs slaapverwekkend overkomen vanwege de lange betogen en de vele herhalingen van standpunten in andere woorden. Ook vaak eindeloze vraagstellingen of antwoordontwijkende uiteenzettingen. Maar daar was gisteravond tijdens de besluitraad van 27 maart 2024 van de Baarnse gemeenteraad geen sprake van; er werd “verbeten” gediscussieerd, emotievol gesproken, maar ook breeduit spontaan gelachen en zelfs een keer gehoond...

Tijdens de schriftelijke vragen sprak de Lijst Schouten (Tino Schouten) zijn ernstige bezorgdheid uit over het groeiende antisemitisme in Nederland naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens de opening van het nieuwe Holocaust museum. Ook de verstoring van het optreden van zangeres Lenny Kuhr werd aangehaald. Lijst Schouten wilde van de burgemeester weten of deze kwaadaardige signalen ook in Baarn de kop opsteken en of er wel genoeg aandacht aan wordt besteed op de scholen. 

In de beantwoording op de vragen van Schouten volgende een mooi inhoudelijk betoog van onze eveneens bezorgde burgemeester Mark Roëll. Hij kon de eventuele gerezen bezorgdheid bij de raadsleden en toehoorders in de zaal en thuis wegnemen. En hij gaf aan, met alle bevolkingsgroepen contact te onderhouden. Niet dat hij een garantie kan geven overigens dat het in Baarn nooit zal gebeuren. Maar hij gaf duidelijk aan, dat daar waar de vragensteller twijfel over had, er op de scholen serieus aandacht aan wordt gegeven en welk lesmateriaal hierbij wordt gebruikt. 

De eerste motie van de avond over het verhalen van schade die tijdens bouwwerkzaamheden worden veroorzaakt en onterecht bij de gemeente komt te liggen werd ingediend door meerdere partijen onder aanvoering van de Lijst Schouten. In de motie wordt opgeroepen om deze de schade te verhalen op de veroorzakers. Na een heldere uitleg van wethouder Mark Veldhuizen, waarin hij stelde dat het vooral juridisch onuitvoerbaar is, stelde fractievoorzitter van VoorBaarn Maike Koenders een schorsing voor om met de mede-indieners te overleggen of deze motie aangepast of teruggetrokken moest worden. Uiteindelijk werd de motie aangehouden (doorgeschoven dus naar een volgend moment), omdat de Lijst Schouten er nog op terug wil komen, omdat er aan die zijde twijfel is over de juridische aspecten.

Zowel de bespreekstukken als de hamerstukken werden vervolgens in recordtempo afgehamerd door burgemeester Mark Roëll. Even ter verduidelijking. Hamerstukken zijn die onderwerpen op de agenda, waar formeel nog een besluit over moet worden genomen, maar waar in de gemeenteraad al overeenstemming over bestaat. Daarover hoeft dus in de vergadering – in tegenstelling tot de bespreekstukken – niet meer over van gedachten te worden gewisseld alvorens tot een besluit te komen.

Aan het einde van de agenda stonden nog vier moties 'vreemd aan de agenda'. Dat zijn moties die kort voor of tijdens de vergadering worden ingediend te wachten. De eerste motie was van de PvdA (Valentijn Brinkman) over de ongelijke kansen bij kinderen die wel bijlessen nodig hebben, maar dat financieel niet kunnen bekostigen. De motie roept op te onderzoeken in hoeverre wij als gemeente daarvoor een geld kunnen “vinden” en vrijmaken om dit probleem op te lossen. VoorBaarn was mede-indiener van de motie. Er was een hoofdelijke stemming over deze motie. Dat betekent, dat ieder raadslid afzonderlijk zijn/haar stem uitbrengt en dus niet de fractie als geheel voor of tegen stemt. Voor de motie waren PvdA, VoorBaarn, D66, 50+.  De tweede motie door het CDA ingediende motie betrof het ondersteunen van vrijwilliger-organisaties bij het organiseren en regelen van zowel grote als kleine evenementen. Deze motie werd breed gesteund. De derde motie werd ingediend door Groen-Links en ging over de zogenaamde invoering van Diftar in Baarn. Dit betekent dat de door de inwoners te betalen afvalstoffenheffing is gesplitst in een vast tarief en een variabel tarief. Kortom hoe meer afval je hebt, des te meer ga je betalen. VoorBaarn (Mylou Deurloo) trok namens VoorBaarn redelijk fel van leer. Want er zijn bijzonder veel onderzoeksrapporten over de “voors en tegens” van Diftar. Maar met name werd geattendeerd op de irritatie die inwoners uit Baarn nu al hebben over het rondzwervend vuil in de straten of het naast containers gedeponeerde vuil. Door Diftar kan dat verergeren. Echter zeker niet minder belangrijk volgens Mylou Deurloo is de exorbitante verpakkingsdrift van bijvoorbeeld groente- en fruitleveranciers. Zij zadelen de consumenten op met een ongelofelijke hoeveelheid aan verpakkingsafval. Dat moet naar de mening van VoorBaarn eerst landelijk aangepakt worden. Daarom stemde VoorBaarn, de VVD, het CDA, 50+ en de Lijst Schouten tegen.

De laatste motie kwam weer van de fractie van VoorBaarn (opgesteld door steunfractielid Lieke Sluis-Hoogerwerf) onder de titel 'zonder geld geen gemeenten'. Vele gemeenten gingen de gemeente Baarn hierin al voor, waarmee ze willen protesteren tegen het voorgenomen bezuiniging van Rijksoverheid over de bijdrage  aan gemeenten vanaf 2026, het zogenaamde 'Ravijnjaar'! Wethouder financiën Hugo Prakke toonde zich zeer dankbaar voor het opstellen van deze motie en gaf aan, dat alles helpt en het draagt bij om het protest van gemeenten luider te laten klinken in Den Haag. Met uitzondering van de VVD stemde de gehele raad voor de motie, waardoor wij (voor zover wij weten) de enige gemeente zijn tot nu, waar de motie niet unaniem is aangenomen. 

Na afloop van de besluitraad was er de traditionele borrel, die dit keer extra druk bezocht was omdat ook de afzwaaiende cursisten van "Politiek Actief' aanwezig waren. Zij kregen na een persoonlijke toespraak van de burgemeester allemaal een certificaat en was er een fotomoment. Uiteraard kregen de “geslaagden” applaus van alle raadsleden. VoorBaarn is met name trots op Steven Seijmonsbergen, die deze cursus volgde en bij de fractie van VoorBaarn stage liep. Extra leuk was het om van een cursist te vernemen, dat deze zich het meest aangetrokken voelt door de standpunten en handelen van onze partij. Dat sterkt ons nog meer en geeft ons de energie om met nog meer enthousiasme voor alle inwoners en bedrijven het beste voor Baarn te realiseren.  

VoorBaarn, voor óns, voor álle inwoners van Baarn! 

Mylou Deurloo 

Lees meer

"Provincie Utrecht vraagt jouw advies"

"Provincie Utrecht vraagt jouw advies"

"Provincie Utrecht vraagt jouw advies"

Natuurlijk is het vragen van de mening en input van inwoners een goede zaak! Althans zo lijkt het meestal, maar als je dan naar de vraagstelling kijkt, die niet alleen sturend, maar zeker ook eenzijdig is, dan mag je je gerust afvragen of deze enquete niet slechts voor de bühne is. Want er is geen enkele ruimte voor alternatieven, dus geen zon op dak, geen aquathermie, geen geothermie, laat staan kernenergie. Dus alleen wind!

Windmolens dus, waarvan steeds meer duidelijk wordt dat deze niet alleen een enorme impact hebben op de omgeving qua horizonvervuiling, kijk ’s avond maar een richting Bunschoten over de polder heen. Het lijkt de rooie brug wel in haar hoogtij dagen. Daarnaast is inmiddels bewezen dat windturbines (windparken) ook een grote impact op de biodiversiteit.
“Windmolens vormen bij grote aantallen een ernstige bedreiging voor vogels, vleermuizen en insecten. Uit recent onderzoek blijkt dat de gevolgen voor vogelpopulaties vooral op langere termijn nog veel groter zijn dan eerder gedacht. Voor vleermuizen zijn windturbines nu al de grootste doodsoorzaak. Windturbines blijken ook een grote bijdrage te leveren aan de teruggang van het aantal insecten”

Als klap op de vuurpijl is gisteren (hoe verrassend) dat de aanleg van windparken veel duurder gaat uitpakken en wie mag dat dan weer betalen? Want, teveel horen we in dit soort discussie “verdienmodel” of “businesscase” met andere woorden, wat kunnen de energiereuzen er aan verdienen?

Toch vindt de provincie Utrecht het nodig om met suggestieve en sturende vragen een enquête open te stellen, waarvoor een 30.000 mensen actief zijn aangeschreven om deel te nemen, wie zijn dan die mensen en hoe zijn ze geselecteerd? Heeft u een uitnodiging ontvangen? Wij horen het graag. Natuurlijk iedereen mag de enquête invullen, veel ruimte voor een afwijkende mening is er niet, dus hoe representatief is het dan?
Waarna er een 100tal inwoners van de provincie Utrecht (1,3 miljoen inwoners) er via een burgerforum nog over geraadpleegd gaan worden en gaan adviseren en meebeslissen? Wat is de democratische legitimiteit van deze groep? Waarom niet een honderd per gemeente? Wie waakt er over een objectieve samenstelling? Want je kunt jezelf aanmelden, de fanatieke klimaatridders hebben dat vast al gedaan.

Uiteraard zijn wij als VoorBaarn ook voor duurzame energie en moeten we allemaal ons steentje bijdragen aan het klimaat, maar laten we het wel realistisch en vooral fair doen.

Lees meer

Klimaatproblemen school Noorderbreedte !!

Klimaatproblemen school Noorderbreedte !!

VoorBaarn werd op de hoogte gebracht (via ons meldpunt VoorBaarn Pakt Aan!) door verontruste ouders dat er klimaatproblemen zijn op de school. Raar, want de school is pas 7 jaar oud !

Regelmatig wordt het in de zomer te warm in en ´s-winters te koud in de lokalen. En dat omdat de klaslokalen geen eigen thermostaat hebben.
Sinds de Corona periode hangen er verplicht Co2 meters in de lokalen en als die een te hoge uitstoot aangeven moeten de ramen open. Als je kijkt naar de afgelopen warme weken dan haal je de hitte naar binnen wat niet bevorderlijk is voor het concentratie vermogen van de leerlingen.
Er is tijdens de bouw geen koelinstallatie aangebracht wat wel heel wenselijk zou zijn.

Het bijzondere is dat bij de bouw van de nieuwe NBS (1 jaar eerder) wél dit soort faciliteiten aangebracht. Is dat betaald uit eigen middelen of heeft de gemeente hier aan mee betaald ?
Voorts lijken er ook problemen te zijn met de teruggave van een teveel aan stroom van de zonnepanelen aan Stedin.

Genoeg redenen voor de fractie van VoorBaarn om hierover schriftelijke vragen te stellen aan het college. Zij hebben 30 dagen de tijd om te antwoorden.
Wij houden jullie op de hoogte !

Team VoorBaarn.

Lees meer

Duurzaamheid? Baarn pakt het aan.

Duurzaamheid? Baarn pakt het aan.

Duurzaamheid?
Baarn pakt het aan.

Wij bij VoorBaarn merken dat vele inwoners en ondernemers wat aan duurzaamheid doen. Plastic uitbannen, recycling van afval en gifloos tuinieren, bijvoorbeeld. Wie met de trein reist, heeft een eigen koffiemok bij zich, dat is heel normaal. En ook komen er steeds meer zonnepanelen, isoleren we huizen en bedrijfspanden, en draaien we de verwarming wat lager. Binnenkort publiceert stichting BaarnDuurzaam de cijfers, waaruit blijkt wat we vorige winter bespaard hebben met z’n allen.

Van de gemeente verwachten we, dat er alles aan gedaan wordt om inwoners hierbij te helpen. En dan lijkt het misschien raar, dat wij als VoorBaarn weinig belang hechten aan een raadsinformatiebrief over de gemeenteplannen. Op initiatief van D66 was de wethouder in juni in een motie gevraagd om inzicht in mijlpalen en tijdspad. Deze motie hebben wij niet gesteund. De reden was simpel: vragen naar de plannen van de gemeente, is vragen naar de bekende weg. Dan schrijft een ambtenaar op wat we als raad al lang weten over de ‘geplande route’ naar een zo klimaatneutraal mogelijk Baarn.

In het debat op 13 september jl. waren we er duidelijk over: wat wat heb je aan plannen als we niet weten wat er concreet al gebeurt. Wat inwoners en ondernemers doen en waar ze tegen aan lopen. En wat hen dan zou helpen. Al eerder hebben we gezegd dat belangrijk is dat de gemeente meer gaat participeren in wat inwoners en ondernemers zelf al doen of willen doen. Die ‘omgekeerde participatie’ ontbrak nog in de kaders voor de warmtetransitie die in december 2022 besproken zijn. Het bleef ook onderbelicht in de participatievisie die in januari op de raadstafel lag.

Oprecht willen weten wat er gebeurt wat er speelt. En dan oplossingen zoeken. Elkaar verder helpen. Dat vinden wij als VoorBaarn belangrijk. Want verduurzaming is soms best een puzzel, en dan helpt 21% korting op een regenton niet genoeg. Elk financieel voordeel is zeker prachtig, maar praktische hulp is net zo belangrijk. Wat dan echt helpt is een middag bij De Groene Inval, waar je alles hoort over regentonnen en afkoppelen van je regenpijp. Wat ook helpt als de energiecoaches en andere deskundigen van BaarnDuurzaam een avond verzorgen over warmtepompen. Of met humor vertellen hoe monument-eigenaren en VVE’s het verduurzamen van hun pand stapje voor stapje kunnen aanpakken.

Maar dat stond niet in de raadsinformatiebrief over onze ‘route naar klimaatneutraal’. Er stond niets over wat inwoners en ondernemers al doen, over wat daarbij lastig is en waar de gemeente bij kan helpen. Bijvoorbeeld over wat de energiecoaches van (tegenwoordig) BaarnDuurzaam hebben gedaan voor naar schatting zo’n 1000 woningeigenaren. En over wat zij aan problemen signaleren. Of over geleerde lessen van de isolatie-klusactie bij 700 huishoudens, uitgevoerd door een extern bureau. Over hoe de winstuitjewoning-acties van de gemeente voor mensen uitpakken. Of wat de gemeente kan doen voor initiatieven, die ‘van onderop’ komen. Zo zijn er meerdere initiatieven in lokale energie-opwek en warmte-opslag. En wat te denken van de schoonmaakactie van de Eem die de Rotary Club jaarlijks organiseert. Of de Energybattle met (sport)verenigingen die met subsidie voor de tweede keer in Baarn plaatsvindt. Anderen die aan de weg timmeren zijn het Kringloopcentrum, de Weggeefwinkel, het Repaircafé en de Bermbrigade. De centrumwinkeliers zetten ook belangrijke stappen, bijvoorbeeld met milieuvriendelijker verpakkingen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Het is niet onze bedoeling om een op zich nette raadsinformatiebrief af te kraken. Maar wie de verkeerde vraag stelt krijgt het verkeerde antwoord. Vragen naar de bekende weg geeft geen nieuw inzicht. De vraag waar wij antwoord op willen zien is: wat doen inwoners en ondernemers, maar ook scholen en andere maatschappelijke organisaties al aan verduurzaming? En wat is dan nodig, wat kan de gemeente daarin betekenen? Loop je ergens tegen aan, laat het ons gerust weten, via: VoorBaarn pakt aan. https://voorbaarn.nl/voorbaarn-meldt

Lees meer

Welkomstavond Gemeente Baarn

Welkomstavond Gemeente Baarn

Gisterenavond was de 1e van de 3 welkomstavonden voor onze nieuwe inwoners. Dit na 2 jaar door de coronapandemie, maar beter te laat dan nooit. Dit kunnen we concluderen door de opkomst dat ruim 120 man was dit zowel jong als oud.

Het college van B&W, kinderburgemeester, gemeentesecretaris en de griffier hebben de nieuwkomers welkom geheten. Namens VoorBaarn waren Lieke en Muhammed aanwezig.
Gesprekken verliepen heel goed, met wie wij gesproken hebben zijn blij dat ze zijn komen wonen in onze mooie Baarn. Sommige wisten niet hoe ze een organisatie konden vinden of bereiken, deze hebben wij geholpen met een doorverwijzing naar wat zij zochten.
Hierbij verwelkomen wij alle nieuwe inwoners van Baarn.
Ben je uitgenodigd voor de komende 2 avonden? Dan zien we je graag daar tegemoet.
 
01008d0492d355a528a7fdfb2bf7e38bbdc47b23b4

Lees meer

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief