Skip to main content

Wonen

Baarn is altijd een zeer aantrekkelijke gemeente geweest om in te wonen.
Voor alle geledingen binnen onze samenleving, rijk en arm, jong en oud.
Dat moet natuurlijk ook zo blijven in de toekomst.
Er zullen – daar waar mogelijk – veel huizen gebouwd moeten worden.
Voor woningbouw geldt voor ons als regel: “kwaliteit gaat boven kwantiteit”.

 1. Baarn is een gewilde woonplaats.
  Om die reden zijn de huur- en koopwoningen niet goedkoop.
  De gemeente moet daar waar mogelijk de regie nemen om een evenwichtig woningbestand te realiseren. Op het gebied van sociale huurwoningen doet zij dat samen met Eemland Wonen.
  Als Eemland Wonen niet kan of wil leveren, wordt er desnoods naar een andere partner gezocht; de gemeente is daarin leidend.
 2. Bedrijven die in woonwijken zijn gevestigd en naar een industrieterrein uitgeplaatst willen worden, worden daartoe gefaciliteerd door de gemeente.
  Vrijkomende terreinen worden bestemd voor woningbouw.
  Daarnaast wordt er gekeken naar andere mogelijkheden van woningbouw.
  Hierbij valt te denken aan samenwerking met Eemnes (Ocriet) en de oksel bij Eembrugge (Huis ter Eem).
  Wel moet gewaakt worden dat de identiteit van onze buurtschappen behouden blijft.
 3. De gemeente gaat een actief beleid voeren om zogeheten ‘tiny houses’ te bouwen. Dat zijn huizen van max. 70 m2 en een bouwprijs van ca. € 50.000.

Er is minder bouwgrond nodig en de huren kunnen beperkt blijven.
Het concept ‘tiny houses’ is ontwikkeld vanuit de behoefte om een eenvoudiger en duurzamer leven te leiden met een kleinere ecologische voetafdruk. Het biedt tevens een unieke mogelijkheid voor starters die teveel verdienen voor sociale huur, maar nog niet toe zijn aan het kopen van een huis.
Inmiddels hebben ook diverse woningcorporaties in Nederland de mogelijkheden en voordelen van de ‘tiny houses’ ingezien.

 1. Het behoud van het erfgoed in Baarn is van cruciaal belang voor de identiteit van ons dorp.
  Bewoners van een gemeentelijk of rijksmonument worden aangemoedigd goed onderhoud aan hun woning te plegen en waar nodig worden zij ondersteund door de gemeente door ze bijvoorbeeld te wijzen op de mogelijkheden van subsidies.
 2. De vroegere welstandcommissie (tegenwoordig Mooi Sticht) is adviserend maar niet leidend. Of de verschijningsvorm van een pand toegestaan wordt is niet aan hen, maar aan de gemeenteraad. Ontwikkelaars dienen hiervoor in een vroeg stadium van de aanvraag minimaal drie schetsen te overleggen aan de raad en direct betrokkenen. Zodoende waken wij allen over het behoud van de Baarnse identiteit.
 3. Naast kwaliteit is ook het aantal nieuwe woningen van belang. Inbreidingsplannen worden beoordeeld op hun inpasbaarheid binnen de bestaande omgeving en binnen de Baarnse maat.
  Baarn is een mooie lommerrijke gemeente met een diversiteit aan woningen en géén dorp van smakeloze blokkendozen !
 4. Woningbouw op de Noordschil is alleen aan de orde als overtuigend is aangetoond dat het geen negatief effect heeft op de volksgezondheid. Hierbij gaan we uit van strengere normen dan de momenteel geldende normen voor fijnstof en geluid.
 5. Er is een groot tekort aan sociale woningen en starterswoningen voor onze Baarnse inwoners. De wachtlijsten daarvoor willen wij zo snel mogelijk oplossen. Ook starters in de vrije sector moeten in Baarn terecht kunnen.
 6. Door het toenemende sluipverkeer komt de veiligheid van de bewoners in het geding.
  Het experiment met de ‘straatjuwelen’ werkte niet, daarom willen wij extra oversteekplaatsen met verkeerslichten op de Geerenweg voor de kinderen die naar de sportvelden gaan.
  Ook op andere gevaarlijke plaatsen moeten we het verkeersbeleid opnieuw bekijken.
  Het mag echter niet ten koste gaan van de bereikbaarheid van Baarn voor de eigen inwoners.
 7. Een belangrijk onderdeel van het woongenot zijn goede wegen, trottoirs en fietspaden.
  In Baarn laten deze helaas vaak te wensen over en wij zullen er dan ook actief op toezien dat ze goed onderhouden worden, zodat ze weer veilig kunnen worden gebruikt.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief