Even wat rechtzetten over het paleis

Even wat rechtzetten over het paleis

Toch even getwijfeld over onderstaand stuk en onderwerp, want is het ten tijde van “crisis” wel gepast om “gewoon” door te gaan met alledaagse zaken? Natuurlijk houd Corona ons ook bezig, maar het leven gaat door en zo ook het politieke leven. Dat is maar goed ook, want ook Baarn is er bij gebaat om het hoofd zoveel mogelijk koel te houden. Dat gezegd hebbende…

Laten we het weer eens over het paleis hebben! Waarom? Omdat ik afgelopen woensdag wederom een hoop onzin heb horen verklaren door collega raadsleden tijdens de behandeling van de raadsinformatiebrief over het sluitend krijgen van de businesscase landgoed Paleis Soestdijk. 

Onzin? Ja, want elk raadslid of steunfractielid die reeds in 2016 actief was, had kunnen weten dat de bebouwing (Alexanderkwartier) meer behelsde dan “slechts” het terrein van de marechaussee. Zie hiervoor ook bijgaande tekening uit het bidboek. Dat dit bidboek pas later beschikbaar is gesteld zegt niks over die wetenschap, want in 2016 zijn er 2 “vertrouwelijke” sessies geweest met de gemeenteraad van Baarn, waarin deze tekening ook gepresenteerd is. Daarnaast wordt er misschien niet woordelijk over 6,1ha gesproken, maar wel over “het ontwikkelen van een woondomein op de locatie van de voormalige Marechausseekazerne met een aangrenzend extra te bebouwen perceel”. 

Ook de hotelvoorzieningen zijn reeds in het bidboek genoemd, zij het in een andere vorm, maar dat er geen behoefte aan zal zijn, dat is onzin en wordt ook nooit ergens beweerd. Dat er een verandering is, dat is een feit, maar dat wordt goed onderbouwd in een latere brief richting de minister en het rijksvastgoed bedrijf. 

De “gewijzigde” regelgeving; er wordt beweerd dat dit bekend had moeten zijn bij de Meyer Bergman erfgoed groep. Dat betwijfel ik, want in een schrijven (aan de 2e kamer, van de staatssecretaris) van 25 oktober 2016 staat te lezen dat 1 van de toetsingscriteria is: “een integraal en haalbaar plan (passend binnen de beleidsdoelen en zodanig dat de benodigde vergunningen kunnen worden verkregen)” 
Alles bij elkaar lijkt het er sterk op dat feiten en gevoelens nog wel eens door elkaar lopen in dit dossier. Ik (wij) laat mij liever leiden door de feitelijke informatie die een ieder in de raad tot zich had kunnen nemen. 

Bewust schrijf ik dit als persoon, want mij zal de nodige hoon wel ten deel vallen. Het zij zo! Mij zal ongetwijfeld verweten worden teveel op de stoel (of nog fraaier op schoot) van de ontwikkelaar te zitten. Maar, na het vanaf de bank (ivm ziekte) kijken van de raadsvergadering van afgelopen woensdag, kon ik naar mijn mening niet anders dan mijn mening geven. 

Gaat dan alles goed? Nee, zeker niet de wethouder had de raad eerder en vollediger moeten informeren, dat heb ik hem persoonlijk ook verteld. Toch begrijp ik de wil om aanwezig te zijn als wethouder bij dergelijke belangrijke gesprekken. Waarom de 20.000 euro niet verdeeld wordt tussen de diverse belanghebbenden is mij een raadsel.

Volledig begrijpelijk is ook de reactie van de burgemeester namens het college en vooral ter verdediging van zijn ambtenaren ten aanzien van de brief van stichting de Parel van Baarn. Over de inhoud kan je nog wat vinden, maar over de toon kan maar 1 conclusie worden getrokken, dat deze beneden alle peil is, zeker gezien het feit dat deze door een meester in de rechten is opgesteld. Maar ja, een stichting die in haar oprichtingsstatuten heeft opgenomen dat een doel is om te procederen. Tja…

Ik zal dan ook scherp blijven op dit dossier, op alle vlakken dus ook of de hele waarheid wordt verteld. Door wie dan ook!

Tino Schouten

Soestdijk, en door …

Soestdijk, en door …

Tino Schouten

Afgelopen woensdag stond het ruimtelijk kader van Paleis Soestdijk op de agenda, het zal u niet ontgaan zijn. Voltooid verleden tijd, in de breedste zin van het woord, want het onderwerp werd van de agenda gehaald. De meerderheid wenste dit en zo geschiede. VoorBaarn was hier geen voorstander van, al waren wij ook van mening dat het voorgelegde niet besluitrijp was. Wij hadden liever het agendapunt behandeld en aangehouden (niet in stemming gebracht) en zo recht gedaan aan dit belangrijke onderwerp. Eigenlijk was dit ook de bedoeling, maar bij binnenkomst in het gemeentehuis bleek om onverklaarbare reden alles anders.
Wat restte was een motie om bepaalde kaders mee te geven aan Made by Holland, zodat zij verder kunnen met de plannen. Deze motie werd aangenomen met 16 stemmen voor en 3 tegen en u raad het al, VoorBaarn was de enige partij die tegenstemde. Dat vraagt natuurlijk om enige uitleg.
Vanaf het begin en tot het eind heeft VoorBaarn meegedacht over de motie, wat overigens prima gecoördineerd is door Rik van Hardeveld. Uiteindelijk ging het punt over het te bebouwen oppervlak te ver voor ons en zijn wij afgehaakt. Het punt waar het over ging:
“Woningbouw op het Alexanderkwartier vindt uitsluitend plaats binnen het terrein dat gebruikt wordt/werd door de Koninklijke Marechaussee en volgens het uitgangspunt (of principe) ‘rood voor rood’”

“Wij zijn er van overtuigd dat Made by Holland straks in november terugkomt met een passend en kwalitatief mooi plan.”

VoorBaarn had hier graag enige nuance in gezien en het woordje “uitsluitend” vervangen door “zoveel mogelijk” en “rood voor rood” weggelaten of in ieder geval genuanceerd. Het lijkt een detail, maar details maken vaak het verschil. Hiermee hadden we Made by Holland iets meer ruimte gegeven en zo ook het gehele plan. Want daar gaat het om, het gehele plan! Waarvan het zogenoemde Alexanderkwartier een onderdeel is, om geld te verdienen inderdaad en zodoende het paleis te kunnen restaureren en daar is niks mis mee. Beperk je een ondernemer hierin, dan kan dit ten koste gaan van kwaliteit. Wij zijn er van overtuigd dat Made by Holland straks in november terugkomt met een passend en kwalitatief mooi plan en laten zien alle insprekers, opmerkingen, brieven en de raadsvergaderingen mee gewogen te hebben.

Als afsluiter, VoorBaarn is van mening dat de Rijksoverheid de verantwoording had moeten nemen om het paleis te restaureren en zo te behouden voor de toekomst. Wel 30 miljoen uitgeven voor een naamswijziging van een departement, maar geen euro om dit prachtige cultureel erfgoed te kunnen behouden. Er is in alle wijsheid besloten om ons paleis Soestdijk te verkopen aan een private partij namelijk de Meyer Bergman erfgoed groep. Dan is het logisch dat er geld verdiend moet worden om e.e.a. te bekostigen. Om dan zoveel obstakels op de Amsterdamsestraatweg op te werpen gaat VoorBaarn te ver, je moet ook als politiek reëel blijven.