Even wat rechtzetten over het paleis

Even wat rechtzetten over het paleis

Toch even getwijfeld over onderstaand stuk en onderwerp, want is het ten tijde van “crisis” wel gepast om “gewoon” door te gaan met alledaagse zaken? Natuurlijk houd Corona ons ook bezig, maar het leven gaat door en zo ook het politieke leven. Dat is maar goed ook, want ook Baarn is er bij gebaat om het hoofd zoveel mogelijk koel te houden. Dat gezegd hebbende…

Laten we het weer eens over het paleis hebben! Waarom? Omdat ik afgelopen woensdag wederom een hoop onzin heb horen verklaren door collega raadsleden tijdens de behandeling van de raadsinformatiebrief over het sluitend krijgen van de businesscase landgoed Paleis Soestdijk. 

Onzin? Ja, want elk raadslid of steunfractielid die reeds in 2016 actief was, had kunnen weten dat de bebouwing (Alexanderkwartier) meer behelsde dan “slechts” het terrein van de marechaussee. Zie hiervoor ook bijgaande tekening uit het bidboek. Dat dit bidboek pas later beschikbaar is gesteld zegt niks over die wetenschap, want in 2016 zijn er 2 “vertrouwelijke” sessies geweest met de gemeenteraad van Baarn, waarin deze tekening ook gepresenteerd is. Daarnaast wordt er misschien niet woordelijk over 6,1ha gesproken, maar wel over “het ontwikkelen van een woondomein op de locatie van de voormalige Marechausseekazerne met een aangrenzend extra te bebouwen perceel”. 

Ook de hotelvoorzieningen zijn reeds in het bidboek genoemd, zij het in een andere vorm, maar dat er geen behoefte aan zal zijn, dat is onzin en wordt ook nooit ergens beweerd. Dat er een verandering is, dat is een feit, maar dat wordt goed onderbouwd in een latere brief richting de minister en het rijksvastgoed bedrijf. 

De “gewijzigde” regelgeving; er wordt beweerd dat dit bekend had moeten zijn bij de Meyer Bergman erfgoed groep. Dat betwijfel ik, want in een schrijven (aan de 2e kamer, van de staatssecretaris) van 25 oktober 2016 staat te lezen dat 1 van de toetsingscriteria is: “een integraal en haalbaar plan (passend binnen de beleidsdoelen en zodanig dat de benodigde vergunningen kunnen worden verkregen)” 
Alles bij elkaar lijkt het er sterk op dat feiten en gevoelens nog wel eens door elkaar lopen in dit dossier. Ik (wij) laat mij liever leiden door de feitelijke informatie die een ieder in de raad tot zich had kunnen nemen. 

Bewust schrijf ik dit als persoon, want mij zal de nodige hoon wel ten deel vallen. Het zij zo! Mij zal ongetwijfeld verweten worden teveel op de stoel (of nog fraaier op schoot) van de ontwikkelaar te zitten. Maar, na het vanaf de bank (ivm ziekte) kijken van de raadsvergadering van afgelopen woensdag, kon ik naar mijn mening niet anders dan mijn mening geven. 

Gaat dan alles goed? Nee, zeker niet de wethouder had de raad eerder en vollediger moeten informeren, dat heb ik hem persoonlijk ook verteld. Toch begrijp ik de wil om aanwezig te zijn als wethouder bij dergelijke belangrijke gesprekken. Waarom de 20.000 euro niet verdeeld wordt tussen de diverse belanghebbenden is mij een raadsel.

Volledig begrijpelijk is ook de reactie van de burgemeester namens het college en vooral ter verdediging van zijn ambtenaren ten aanzien van de brief van stichting de Parel van Baarn. Over de inhoud kan je nog wat vinden, maar over de toon kan maar 1 conclusie worden getrokken, dat deze beneden alle peil is, zeker gezien het feit dat deze door een meester in de rechten is opgesteld. Maar ja, een stichting die in haar oprichtingsstatuten heeft opgenomen dat een doel is om te procederen. Tja…

Ik zal dan ook scherp blijven op dit dossier, op alle vlakken dus ook of de hele waarheid wordt verteld. Door wie dan ook!

Tino Schouten

Motie kinderpardon

Bram 27-09-2018

Tijdens de vergadering van gisteravond kwam de fractie van de BOP met een motie waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht een brief te schrijven naar de minister en staatssecretaris In die brief moet verwezen worden naar de VN rechten van het kind en heeft als strekking dat asielprocedures sneller moeten. Kinderen zouden niet na 5 jaar nog uitgezet mogen worden.

De fracties van D’66, VVD en CDA vinden dit echter landelijk beleid en daar moeten wij als gemeente ons niet mee bemoeien. Zij steunden de motie daarom niet. Een principieel standpunt. Ware het niet dat dit helemaal geen politieke oproep is van de BOP, maar een menselijke. En mensen wonen overal. Ook in Baarn.

Nog niet zo lang geleden stond de Baarnse Brink vol met mensen die vonden dat 2 Baarnse jongetjes na 12 jaar niet uitgezet mochten worden omdat zij in de Baarnse samenleving geworteld waren. Op de Brink stonden naast mensen die voor een ruimhartig asielbeleid zijn, ook mensen die juist voor een streng beleid zijn. Het ging die dag om menselijkheid.

De 3 principiële raadsfracties vinden menselijkheid iets voor “Den Haag”. Een bijzonder standpunt. Ging de motie over het asielbeleid zelf, dan had ik mij het standpunt nog kunnen voorstellen. Dat is iets wat je nationaal en internationaal moet afstemmen. Maar een oproep doen aan de minister en staatssecretaris voor een menselijke procedure is iets wat ons allemaal aangaat. Gelukkig begrijpen de fracties van Groen Links, PvdA en Christen Unie/SGP dat wel.

De burgemeester formuleerde in voorzichtige bewoordingen wel bereid te zijn een dergelijke brief aan de minister te willen schrijven. De motie kwam 1 stem tekort waardoor het verzoek vanuit de raad geen meerderheid kreeg. Maar gelukkig is het schrijven van brieven een bevoegdheid van het college. Wanneer zij het onderling over de formulering eens kunnen worden, kunnen ze wat mij betreft de brief morgen alsnog op de bus doen.

De laatste raadsvergadering van deze periode

principe ontwerp
Woningen op de Tolweg

Woensdag 14 maart was de allerlaatste raadsvergadering van deze zittingsperiode. Een vergadering met een dubbele agenda. Letterlijk. We deden het debat en besluit na elkaar. Een belangrijk punt wat nog snel even door deze raad gejaagd moest worden was het principebesluit om woningen te mogen bouwen op de Tolweg 2-6.  Dat zijn nu nog de bedrijfspanden achter de BP aande Eemweg, op het industrieterrein de Drie Eiken. Er zijn plannen om daar 3 woonflats te bouwen van 5, 6 en 7 woonlagen. Nergens in Baarn zijn de gebouwen hoger dan 5 woonlagen. Er is nog gepoogd de besluitvorming over woningbouw nu van de agenda te halen, zodat de nieuwe raad zich hierover kan buigen, maar de meerderheid steunde de wethouder in het standpunt dat de gemeente daarmee geloofwaardigheid verliest. Persoonlijk vind ik dat een vreemd argument. Het is natuurlijk nog veel vreemder wanneer er in de nieuwe raad andere meerderheden ontstaan en het principebesluit om woningen op een industrieterrein te gaan bouwen weer wordt teruggedraaid. Het is veel duidelijker voor ontwikkelaars wanneer zij met 1 gemeenteraad te maken hebben in plaats van 2.

Wij vinden wonen op een industrieterrein niet wenselijk. Ook niet aan de rand. Vrachtwagens rijden af en aan om bedrijven te bevoorraden of om spullen op te halen. Bedrijvigheid met bedrijfsgeluiden, bezoekers, personeel en parkeren, dat vinden wij geen omgeving om een heleboel woningen tussen te plaatsen. Ook niet wanneer de hoogte in gebouwd gaat worden. Industrieterreinen zijn voor bedrijven. Het wordt tijd dat we gaan investeren in economie. Daar horen bedrijven bij. Die bedrijven moet je kunnen huisvesten en daar heb je industrieterreinen voor nodig. De losse bedrijfsunits die recent zijn gebouwd op de Drie Eiken, waren razendsnel vergeven. Er is dus behoefte aan goede bedrijfshuisvesting. Het argument van het CDA dat je eerst moet zorgen voor inwoners voordat je bedrijven kunt huisvesten, is daarbij natuurlijk ridicuul. Alsof er geen mensen van buiten Baarn in de bedrijven in Baarn werken of mogen werken. Het mag geen verrassing zijn dat een meerderheid van de raad koos voor het verder uitwerken van de plannen. Ook de uit de raadszaal weggelopen Tinus Snyders  van de fractie LTS (“Het is een schande dat we dit punt op de agenda laten staan en daar wil ik niet aan bijdragen.”), had daar geen verandering in kunnen brengen. Wel vreemd dat vorige maand de plannenmaker voor een nieuw groot pand in de Brinkstraat van de voltallige gemeenteraad op zijn kop kreeg omdat hij onvoldoende met de buurt had gepraat over zijn plannen. De omwonenden en naburige ondernemers op het bedrijventerrein zijn pas geïnformeerd toen het in de Baarnsche Courant stond. Meten met 2 maten heet dat.

Een door ons, GroenLinks en de Christen Unie/SGP ingediende motie over het vanuit de gemeente ondersteunen van vertrouwenspersonen bij verenigingen haalde het niet. Kennelijk vinden de andere partijen het een ‘ver van mijn bedshow’ dat er binnen verenigingen sprake kan zijn van (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie. En wanneer dat dan toch voorkomt, dan moeten ze het zelf maar intern oplossen.

Laat ik het maar positief afsluiten. Voor een partij die niet met de rug naar de samenleving staat, kiest u op de 21e maart VoorBaarn.

 

Bram van Ommen

15-3-2018

 

 

Over rubbergranulaat, het vervolg.

Over rubbergranulaat, het vervolg.

Woensdag 25 oktober stonden ze weer op de agenda van de gemeenteraad: De rubberkorreltjes. Op de kunstgrasvelden op het sportpark en het Cruyff Court op de Professor Krabbelaan ligt rubbergranulaat die het veld beter bespeelbaar moeten maken en moet beschermen tegen slijtage. Voor de vierde keer in 12 maanden tijd werd de veiligheid van het spelen en sporten op kunstgrasvelden aan de orde gebracht. En voor de vierde keer liepen de ergernissen tussen voor- en tegenstanders hoog op. Inclusief dreigende taal naar de wethouder die er een zooitje van zou maken door een aangenomen motie niet uit te voeren. Maar van een motie van wantrouwen of afkeuring kwam het niet. Wel blaffen, maar niet bijten dus.

De idee dat de wethouder de motie niet wil uitvoeren is, net als de hele korreltjesdiscussie, gebaseerd op frustratie en paniekvoetbal. Het bodemonderzoek is immers uitgevoerd, de bodem is niet vervuild. De wethouder laat aan de raad weten dat ze de motie wel verder wil uitvoeren, maar zij wil de resultaten van het onderzoek en de kosten toch aan de raad voorleggen. Op basis van de inspectie van de velden is er een nauwkeurigere schatting van de extra kosten gemaakt. Dat is nieuwe informatie en het is goed dat de wethouder deze informatie met de raad deelt. Temeer ook omdat 2 van de 3 kunstgrasvelden op sportpark Ter Eem over anderhalf jaar toch al vervangen moesten worden wegens slijtage.

Naar verwachting komt in 2019 nieuwe Europese regelgeving waarin nieuwe richtlijnen bekend worden gemaakt die gaan gelden voor het materiaal dat gebruikt kan worden voor het instrooien van kunstgrasvelden. Veel is er op dit moment nog onduidelijk aan welke voorwaarden dat materiaal moet gaan voldoen. Het lijkt ons dan niet meer dan logisch dat je nog even wacht met het vervangen tot er hier meer duidelijkheid over is. Het is zonde van ons geld als we nu het verkeerde product kiezen.

Maar is dat sporten en spelen op die korreltjes wel veilig? Omdat wij als gemeenteraadsleden niet kundig zijn om te beoordelen of de rubberkorreltjes veilig zijn voor de sportende en spelende kinderen, wordt de gemeente geadviseerd door het RIVM. Volgens dit instituut is er geen directe aanleiding om snel over te gaan tot het vervangen van het rubber in de velden. Ook niet na de uitzending van het tv-programma Zembla. Het is natuurlijk niet moeilijk om tegenover elke wetenschapper met een advies een andere wetenschapper te vinden die het tegenovergestelde beweerd. De BOP heeft contact gehad met een “gezaghebbende” wetenschapper en die komt tot een andere conclusie dan het RIVM. Wat overblijft is een discussie over wie de meest gezaghebbende wetenschapper kent. Speeltuinretoriek waar we in Baarn niet verder mee komen.

Bij de stemming in de raadsvergadering over het vervangen van de rubberkorreltjes is nu besloten dat de rubberkorreltjes op het Cruyff Court vóór de zomer van 2018 worden vervangen. Een motie van de BOP, GroenLinks, LTS en ChristenUnie/SGP met diezelfde strekking haalde in november vorig jaar geen meerderheid in de raad. Maar nu ze met een omweg en een jaar later dan toch hun zin hebben gekregen, noemt de BOP het behaalde resultaat op hun website een ‘schaamdoekje voor het bloeden.’ Opmerkelijk is dat D66 destijds, in afwachting van het advies van het RIVM, tegen die motie heeft gestemd, maar nu toch voor blijkt te zijn en zo het Cruyff Court amendement aan een meerderheid heeft geholpen. Ik zou eerder een bedankje vanuit de BOP-fractie op hun website verwachten. Maar goed, wie ben ik?

Voor Baarn is een voorstander van nuchtere politiek. Ontstaat er een probleem dan pak je het aan. Wij zijn niet voor een potje paniekvoetbal omdat een tv-programma een wetenschapper heeft gevonden die embryo’s van zebravisjes in water met rubberkorreltjes heeft laten zwemmen, die na verloop van tijd dood gingen of veranderd gedrag gingen vertonen. Laten wij de kosten dan zwaarder wegen dan de volksgezondheid? Nee, natuurlijk niet. Wij maken net zo goed deel uit van de Baarnse samenleving. Ook onze kinderen spelen op het Cruyff Court en op de velden op het sportpark. Wij volgen het advies dat de rijksoverheid ons geeft over veiligheid en volksgezondheid. Het eind is zoek als we daar niet meer op kunnen vertrouwen.

Bram van Ommen