Soestdijk, en door …

Soestdijk, en door …

Tino Schouten

Afgelopen woensdag stond het ruimtelijk kader van Paleis Soestdijk op de agenda, het zal u niet ontgaan zijn. Voltooid verleden tijd, in de breedste zin van het woord, want het onderwerp werd van de agenda gehaald. De meerderheid wenste dit en zo geschiede. VoorBaarn was hier geen voorstander van, al waren wij ook van mening dat het voorgelegde niet besluitrijp was. Wij hadden liever het agendapunt behandeld en aangehouden (niet in stemming gebracht) en zo recht gedaan aan dit belangrijke onderwerp. Eigenlijk was dit ook de bedoeling, maar bij binnenkomst in het gemeentehuis bleek om onverklaarbare reden alles anders.
Wat restte was een motie om bepaalde kaders mee te geven aan Made by Holland, zodat zij verder kunnen met de plannen. Deze motie werd aangenomen met 16 stemmen voor en 3 tegen en u raad het al, VoorBaarn was de enige partij die tegenstemde. Dat vraagt natuurlijk om enige uitleg.
Vanaf het begin en tot het eind heeft VoorBaarn meegedacht over de motie, wat overigens prima gecoördineerd is door Rik van Hardeveld. Uiteindelijk ging het punt over het te bebouwen oppervlak te ver voor ons en zijn wij afgehaakt. Het punt waar het over ging:
“Woningbouw op het Alexanderkwartier vindt uitsluitend plaats binnen het terrein dat gebruikt wordt/werd door de Koninklijke Marechaussee en volgens het uitgangspunt (of principe) ‘rood voor rood’”

“Wij zijn er van overtuigd dat Made by Holland straks in november terugkomt met een passend en kwalitatief mooi plan.”

VoorBaarn had hier graag enige nuance in gezien en het woordje “uitsluitend” vervangen door “zoveel mogelijk” en “rood voor rood” weggelaten of in ieder geval genuanceerd. Het lijkt een detail, maar details maken vaak het verschil. Hiermee hadden we Made by Holland iets meer ruimte gegeven en zo ook het gehele plan. Want daar gaat het om, het gehele plan! Waarvan het zogenoemde Alexanderkwartier een onderdeel is, om geld te verdienen inderdaad en zodoende het paleis te kunnen restaureren en daar is niks mis mee. Beperk je een ondernemer hierin, dan kan dit ten koste gaan van kwaliteit. Wij zijn er van overtuigd dat Made by Holland straks in november terugkomt met een passend en kwalitatief mooi plan en laten zien alle insprekers, opmerkingen, brieven en de raadsvergaderingen mee gewogen te hebben.

Als afsluiter, VoorBaarn is van mening dat de Rijksoverheid de verantwoording had moeten nemen om het paleis te restaureren en zo te behouden voor de toekomst. Wel 30 miljoen uitgeven voor een naamswijziging van een departement, maar geen euro om dit prachtige cultureel erfgoed te kunnen behouden. Er is in alle wijsheid besloten om ons paleis Soestdijk te verkopen aan een private partij namelijk de Meyer Bergman erfgoed groep. Dan is het logisch dat er geld verdiend moet worden om e.e.a. te bekostigen. Om dan zoveel obstakels op de Amsterdamsestraatweg op te werpen gaat VoorBaarn te ver, je moet ook als politiek reëel blijven.

Als voorzitter kan je maar beter duidelijk zijn.

Als voorzitter kan je maar beter duidelijk zijn.

Door Bram van Ommen, 28 maart 2019

De maand maart stond in het teken van de verhuizing van de bibliotheek uit de Hoofdstraat naar de Speeldoos. Een onderwerp waar de Baarnse bevolking massaal voor warm liep. Er werden vergeet-mij-nietjes en 1900 handtekeningen aan de burgemeester overhandigd, er is een filmpje gemaakt door RTV Baarn, er waren tientallen ingezonden brieven in de Baarnsche Courant en aan raadsleden, de raadsfracties zijn bezocht tijdens hun overlegmomenten in het gemeentehuis en er is ingesproken door enkele inwoners van Baarn tijdens de informatie- en debatvergaderingen van de gemeenteraad.

Voor Baarnse begrippen was er een ongekend grote opkomst tijdens die vergaderingen. Vertegenwoordigers van de Speeldoos en Bibliotheek zaten naast inwoners en winkeliers en andere betrokkenen die allemaal hun eigen redenen hebben om de bibliotheek in het centrum willen houden.

“Zullen we allemaal maar weggaan dan?”

Ik mocht de eerste avond van de vergadercyclus voorzitten. Niet in de raadszaal zoals gebruikelijk, maar in het gebouw van de speeltuinvereniging Oosterkwartier. Meestal ben ik wel wat gespannen om een vergadering voor te zitten. De vorige keer verliep het niet helemaal zoals ik wilde, maar de spanning viel nu gek genoeg wel mee. Ik had er wel zin in. Ik was wat aan de late kant, er waren al veel mensen, RTV Baarn was er om het live uit te zenden op televisie en verder zo’n 80 mensen in de zaal. Ik had me goed voorbereid, ik was er klaar voor.

Omdat er zoveel belangstelling was, heb ik samen met de griffier een hele uitgebreide introductie opgesteld waarin ik de regels en de volgorde van de vergadering heb uitgelegd. Niet iedereen is immers een frequent bezoeker van raadsvergaderingen. Een van de regels is de maximale spreektijd. Die hebben we met elkaar afgesproken om iedereen even veel spreektijd te geven en hun visie op een voorliggend raadsvoorstel te presenteren. Alle insprekers zijn bij aanmelding bij de griffier van de spreektijd op de hoogte gebracht.

Als voorzitter van de vergadering heb ik de taak om deze ordentelijk te laten verlopen. Dat wil onder andere zeggen volgens de afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt. Daar past dan ook bij om alle aanwezigen, kijkers en luisteraars op de hoogte te stellen van de 5 minuten spreektijd. Hoe vervelend het ook is om iemand in zijn of haar betoog te moeten onderbreken vanwege de tijd, het is een officiële vergadering en de regels zijn duidelijk. Ook voor de mevrouw die namens 1900 inwoners kwam inspreken.

Dat heeft tot veel onbegrip geleid in de zaal, maar ook op straat ben ik er, tot gisteren aan toe de hele maand nog op aangesproken. “Zullen we allemaal maar weggaan dan?” werd er geroepen in de zaal. “Je deed het wel een beetje bot.” hoorde ik later in de supermarkt. Ik heb het nog eens terug gekeken, maar ik vind dat eigenlijk wel meevallen. Het was duidelijk, ja. Als voorzitter kan je maar beter duidelijk zijn.

Hoeveel is de huidige Trits ons waard?

Hoeveel is de huidige Trits ons waard?

In november stond een aangevraagde lening van de Trits op de raadsagenda. Met 1 ton kan de Trits een wellness hoek bouwen en uitbreiden voor de sporters en zwemmers. Maar moeten wij als gemeenschap dat financieren? Wij denken van niet.

exploitatie van de sporthal en zwembad is langgeleden uitbesteed aan een stichting. Maar om niet helemaal afhankelijk te zijn van gemeentelijke subsidies mag de Trits ook commerciële activiteiten ontplooien. Daar is op zich niks mis mee, maar die dubbele pet geeft de Trits wel een concurrentievoorsprong ten opzichte van andere aanbieders van wellness en fitness. Bovendien is de ingediende berekening van de terugverdiencapaciteit erg wankel en gebaseerd op aannames. Meer lezen

Doe het veilig

Doe het veilig

Doe het veilig…

Deze zin zou er zo maar eens een kunnen zijn die ik straks tegen mijn puberzoon zou zeggen. Maar, neemt hij deze waarschuwing ook ter harte? Dat is natuurlijk maar zeer de vraag. Als ouder weet ik inmiddels beter en probeer ik deze puber te behoeden voor gevaar, of hij dit nu wil of niet. Dat is mijn rol als ouder.

U zult wel denken, wat heeft dit nu te maken met politiek? Wat mij betreft alles, want als raadslid heb je dus ook een bepaalde verantwoording ten aanzien van veiligheid van en voor de inwoners van Baarn. Je kan niet tegen beter weten in dingen maar op zijn beloop laten en denken het komt vast allemaal wel goed. Als je de mogelijkheid hebt om bijvoorbeeld het verkeer veiliger te maken dan moet je dat niet nalaten en wat ons betreft niet hijgerig achter een woonvisie aanlopen. Als raadslid kan je dan gereedschappen aandragen en vragen stellen, waarmee je eigenlijk al aangeeft dat je het niet eens bent met het voorgestelde. Mocht u denken waar gaat dit over? Het gaat over de Kooijhoek en de kruising Eemnesserweg – Dalweg – Nieuwstraat. De oplossing die is aangedragen door het college, namelijk achteruitrijden met een vrachtwagen achten wij niet verstandig en dus niet veilig, dat heeft niets te maken met de kwaliteiten van de truckers. De chauffeurs die het moeten doen, hebben in grote getalen (bijna 40 reacties op het chauffeursforum) aangeven deze optie niet verstandig te vinden. Wat ons betreft en dan zeg ik het maar in de geest van dit stukje, de aangedragen oplossing van het college is een beetje “voor het zingen de kerk uit” het gaat vaak goed, maar veilig is het niet. Meer lezen

Motie kinderpardon

Bram 27-09-2018

Tijdens de vergadering van gisteravond kwam de fractie van de BOP met een motie waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht een brief te schrijven naar de minister en staatssecretaris In die brief moet verwezen worden naar de VN rechten van het kind en heeft als strekking dat asielprocedures sneller moeten. Kinderen zouden niet na 5 jaar nog uitgezet mogen worden.

De fracties van D’66, VVD en CDA vinden dit echter landelijk beleid en daar moeten wij als gemeente ons niet mee bemoeien. Zij steunden de motie daarom niet. Een principieel standpunt. Ware het niet dat dit helemaal geen politieke oproep is van de BOP, maar een menselijke. En mensen wonen overal. Ook in Baarn.

Nog niet zo lang geleden stond de Baarnse Brink vol met mensen die vonden dat 2 Baarnse jongetjes na 12 jaar niet uitgezet mochten worden omdat zij in de Baarnse samenleving geworteld waren. Op de Brink stonden naast mensen die voor een ruimhartig asielbeleid zijn, ook mensen die juist voor een streng beleid zijn. Het ging die dag om menselijkheid.

De 3 principiële raadsfracties vinden menselijkheid iets voor “Den Haag”. Een bijzonder standpunt. Ging de motie over het asielbeleid zelf, dan had ik mij het standpunt nog kunnen voorstellen. Dat is iets wat je nationaal en internationaal moet afstemmen. Maar een oproep doen aan de minister en staatssecretaris voor een menselijke procedure is iets wat ons allemaal aangaat. Gelukkig begrijpen de fracties van Groen Links, PvdA en Christen Unie/SGP dat wel.

De burgemeester formuleerde in voorzichtige bewoordingen wel bereid te zijn een dergelijke brief aan de minister te willen schrijven. De motie kwam 1 stem tekort waardoor het verzoek vanuit de raad geen meerderheid kreeg. Maar gelukkig is het schrijven van brieven een bevoegdheid van het college. Wanneer zij het onderling over de formulering eens kunnen worden, kunnen ze wat mij betreft de brief morgen alsnog op de bus doen.

Algemene Beschouwingen 2019

Ieder jaar in juni stelt het college een perspectiefnota op. Dat is een financiële agenda voor het komende jaar. Alle fracties geven daar hun commentaar op tijdens de algemene beschouwingen.

Algemene beschouwingen 20 juni 2018

Geacht college, geachte gemeenteraad, geachte ambtelijke organisatie, maar bovenal zeer geachte inwoners van Baarn!

Daar sta je dan, de eerste algemene beschouwingen namens VoorBaarn en dan mag je ook nog het spits afbijten. Als grootste oppositie partij doen we dat natuurlijk graag.

Ik wil graag aftrappen met een quote van één van mijn helden Ramses Shaffy “Wie geen dromen heeft, heeft evenmin een werkelijkheid”dit citaat geeft goed weer hoe VoorBaarn tegen de voorliggende perspectiefnota aan kijkt. Veel tekst, weinig concreet, maar vooral een magere ambitieuze visie. Dat kan beter en naar onze mening kan dit college dat ook. Zie het als een uitdaging en bedenk dat een droom of plan zoals u wilt, een droom blijft totdat het werkelijkheid wordt.

Zo is het ook met oplossingen, het is pas een oplossing als het opgelost is! Als voorbeeld noemen we de Wintertuin, hoewel een mooie eerste aanzet in de vorm van een intentieverklaring, is deze nog steeds niet exploitabel en hangt het nu op de zonwering. Hadden wij u daar niet voor gewaarschuwd? Graag denkt VoorBaarn mee in oplossingen, maar dan is een luisterend oor zeer welkom. Of zoals VoorBaarn altijd zegt een goed idee is een goed idee en het maakt niet uit waar het vandaan komt.

Toch staan wij positief tegenover de voorliggende perspectiefnota, het doet ons deugd dat een aantal zaken vanuit ons verkiezingsprogramma over zijn genomen. Bijvoorbeeld het multifunctioneel gebruik van de ijsbaan, de Tiny Houses, het bevorderen van de economie en nog diverse andere zaken. Een mooie eerste stap! En hoewel wij ons kunnen vinden in het grootste gedeelte van de nota, zouden wij natuurlijk graag andere accenten zien, maar ik sta hier niet om zuur te zijn, daarvoor is Baarn te leuk en u heeft daar niets aan. Wij
moeten het tenslotte samen doen.

Wel zien wij een aantal tegenstrijdigheden, want hoe verhoud het verleiden van bedrijven om zich te vestigen op onze bedrijventerreinen, zich tot het bouwen van woontorens op diezelfde terreinen? Hoe wil je een ijsbaan multifunctioneel maken, terwijl je er een gasontvangst station naast zet? Hoe ga je op zoek naar een geschikte ruimte voor jongeren en geef je een aantal bladzijden verder aan, dat je de al jaren leegstaande Boemerang wil slopen? Deze en andere tegenstijdigheden zijn op zijn minst bijzonder te noemen en deed de wenkbrauwen bij ons fronsen en daar gaan wij de komende tijd nog eens goed naar kijken. Want hoewel oplossingsgericht, wij tekenen niet blind bij het kruisje en dat is een toezegging. Dat mogen we best stabiel noemen voor een nieuwe partij.

Dan is er natuurlijk ook nog de bibliotheek, en het daarbij behorende voorbereidingskrediet van 4ton! Wij vinden daar iets van en zo is wel gebleken tijdens de laatste verkiezingen, onze inwoners ook. Nou hebben wij mocht dit onzalige plan doorgang vinden nog een suggestie voor het college. Men zoekt nog vrijwilligers bij de ouderenbus en misschien kan het college straks per toerbeurt plaats nemen achter het stuur, om zo onze ouderen naar de bibliotheek te brengen, het gezellige loopje is immers dan voor hen verleden tijd en zo is het college zelfs tijdens dit vrijwilligerswerk bezig met besturen.

De financiën zijn op orde en daarvoor verdient het college een welgemeend compliment! Maar om dan gelijk te gaan roepen dat “de OZB wel naar beneden kan” dat was een beetje dom. Zorg dat het huishoudboekje gezond blijft en dat houdt ook de inkomsten kant in. Er is ruimte om te investeren, bijvoorbeeld in citymarketing, maar als er dan kansen voordoen, pak ze dan ook. Investeer in cultuur en evenementen, om zo Baarn nog aantrekkelijker te maken voor mensen van buitenaf, maar zeker ook voor onze eigen inwoners. Dat kost geld en soms meer dan de gelimiteerde som, maar de vraag moet zijn, wat levert het op? Vele plannen zijn neergelegd om de aantrekkelijkheid van Baarn te vergroten, even zoveel plannen zijn in het vierkante archief beland, er is naar onze mening te weinig mee gedaan. Dat is ronduit jammer, maar belangrijker, zeer demotiverend voor de initiatiefnemers.

Breng citymarketing naar de mensen toe, met andere woorden licht voor daar waar het druk is. Als VoorBaarn hebben wij een mobiel VVV kantoor geopperd, deze kan je plaatsen waar gewenst, om zo de bezoekers te verleiden om bij een volgende gelegenheid ook ons mooie centrum te verkennen.

Al met al is Baarn een plaats om trots op te zijn! Maar het vergt een investering van ons allen, dus ook van u als inwoner van dit mooie dorp. Bedenk dat veel gemeentelijke investeringen die nu worden gedaan, het gevolg zijn van veranderend gedrag. Waarom moet de gemeente parkeerplekken aanleggen bij scholen, terwijl wij ook met de fiets kunnen gaan? Waarom moet de gemeente geld vrijmaken voor een extra BOA om foutparkeerders te beboeten, terwijl wij onze auto ook 5 meter verderop goed kunnen neerzetten. Natuurlijk mag u nog steeds onomwonden uw mening geven en vaak is deze ook gefundeerd. Of u dat nu doet zonder er doekjes om te winden op z’n plat Báárns of in scherpe nette bewoordingen op z’n Baarns. Het mag! Maar, heel veel gaat goed in Baarn en daar doen de gemeente, het college, de gemeenteraad, vele vrijwilligers en nog veel meer mensen hun stinkende best voor. Laten we ons niet laten leiden door de roepende minderheid, maar de zwijgende meerderheid een stem geven. Samen maken we Baarn nog prettiger om te leven, te werken en te recreëren.

Terug naar de droom, of zullen we het nu visie noemen. Wat zou het toch mooi zijn, als over 10 jaar een prachtig nieuw binnen sportcomplex aan de andere kant van de Geerenweg staat en op de huidige plek een groot aantal woningen zijn verrezen. Zo is Baarn weer een stukje meer toekomstbestendig. Denk in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden, misschien is dat wel onze droom.

Bedenk dan dat een droom is als een zaadje, als we het goed verzorgen, is het de werkelijkheid van morgen.

VoorBaarn dankt u voor uw aandacht en wenst het college veel succes met de uitvoering, maar droom af en toe eens hardop.

 

 

Coalitieakkoord

16 april 2018, over de coalitieonderhandelingen

Vorige week zijn de partijen van  de demissionaire coalitie druk bezig geweest om ook voor de komende periode de samenwerking voort te zetten. De vergaderingen waren openbaar en dus bij te wonen en te volgen op televisie en internet. Na afloop van alle gesprekken kregen alle vertegenwoordigde partijen een inhoudelijk verslag van de besprekingen. Vandaag tot 17:00 uur mochten de overige partijen (VoorBaarn, Groen Links, PvdA en BOP) reageren en suggesties doen van onderwerpen die in het coalitieakkoord konden worden opgenomen. Wij hebben echter geen gebruik te maken van die mogelijkheid.

Hoewel de onderhandelingen in alle openbaarheid worden gevoerd, is er voor ons geen ruimte om onze punten mondeling toe te lichten. De mogelijkheid om een inhoudelijke mondelinge toelichting op onze inbreng te geven is wel aan de informatietafel besproken, maar resoluut van de hand gewezen. Het lijkt dus een nobel gebaar om ons in de gelegenheid te stellen een inhoudelijke bijdrage te leveren, maar tegelijkertijd wordt het signaal afgegeven dat onze mening eigenlijk niet op prijs wordt gesteld.

Bovendien gaat het deze periode over het opstellen van een coalitieakkoord en niet over een raadsakkoord. Dat wil niet zeggen dat we het er inhoudelijk niet mee eens zijn, maar wanneer ons om een mening wordt gevraagd willen we er ook over mee kunnen praten. Onze inhoudelijke reactie op het coalitieakkoord geven wij tijdens de openbare raadsvergadering van 25 april. Wij zijn er van overtuigd dat wij in de komende periode met goede plannen zullen komen waar de coalitie constructief aan mee zal denken, net zoals wij constructief zullen meedenken met de plannen van de coalitie.

De laatste raadsvergadering van deze periode

principe ontwerp
Woningen op de Tolweg

Woensdag 14 maart was de allerlaatste raadsvergadering van deze zittingsperiode. Een vergadering met een dubbele agenda. Letterlijk. We deden het debat en besluit na elkaar. Een belangrijk punt wat nog snel even door deze raad gejaagd moest worden was het principebesluit om woningen te mogen bouwen op de Tolweg 2-6.  Dat zijn nu nog de bedrijfspanden achter de BP aande Eemweg, op het industrieterrein de Drie Eiken. Er zijn plannen om daar 3 woonflats te bouwen van 5, 6 en 7 woonlagen. Nergens in Baarn zijn de gebouwen hoger dan 5 woonlagen. Er is nog gepoogd de besluitvorming over woningbouw nu van de agenda te halen, zodat de nieuwe raad zich hierover kan buigen, maar de meerderheid steunde de wethouder in het standpunt dat de gemeente daarmee geloofwaardigheid verliest. Persoonlijk vind ik dat een vreemd argument. Het is natuurlijk nog veel vreemder wanneer er in de nieuwe raad andere meerderheden ontstaan en het principebesluit om woningen op een industrieterrein te gaan bouwen weer wordt teruggedraaid. Het is veel duidelijker voor ontwikkelaars wanneer zij met 1 gemeenteraad te maken hebben in plaats van 2.

Wij vinden wonen op een industrieterrein niet wenselijk. Ook niet aan de rand. Vrachtwagens rijden af en aan om bedrijven te bevoorraden of om spullen op te halen. Bedrijvigheid met bedrijfsgeluiden, bezoekers, personeel en parkeren, dat vinden wij geen omgeving om een heleboel woningen tussen te plaatsen. Ook niet wanneer de hoogte in gebouwd gaat worden. Industrieterreinen zijn voor bedrijven. Het wordt tijd dat we gaan investeren in economie. Daar horen bedrijven bij. Die bedrijven moet je kunnen huisvesten en daar heb je industrieterreinen voor nodig. De losse bedrijfsunits die recent zijn gebouwd op de Drie Eiken, waren razendsnel vergeven. Er is dus behoefte aan goede bedrijfshuisvesting. Het argument van het CDA dat je eerst moet zorgen voor inwoners voordat je bedrijven kunt huisvesten, is daarbij natuurlijk ridicuul. Alsof er geen mensen van buiten Baarn in de bedrijven in Baarn werken of mogen werken. Het mag geen verrassing zijn dat een meerderheid van de raad koos voor het verder uitwerken van de plannen. Ook de uit de raadszaal weggelopen Tinus Snyders  van de fractie LTS (“Het is een schande dat we dit punt op de agenda laten staan en daar wil ik niet aan bijdragen.”), had daar geen verandering in kunnen brengen. Wel vreemd dat vorige maand de plannenmaker voor een nieuw groot pand in de Brinkstraat van de voltallige gemeenteraad op zijn kop kreeg omdat hij onvoldoende met de buurt had gepraat over zijn plannen. De omwonenden en naburige ondernemers op het bedrijventerrein zijn pas geïnformeerd toen het in de Baarnsche Courant stond. Meten met 2 maten heet dat.

Een door ons, GroenLinks en de Christen Unie/SGP ingediende motie over het vanuit de gemeente ondersteunen van vertrouwenspersonen bij verenigingen haalde het niet. Kennelijk vinden de andere partijen het een ‘ver van mijn bedshow’ dat er binnen verenigingen sprake kan zijn van (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie. En wanneer dat dan toch voorkomt, dan moeten ze het zelf maar intern oplossen.

Laat ik het maar positief afsluiten. Voor een partij die niet met de rug naar de samenleving staat, kiest u op de 21e maart VoorBaarn.

 

Bram van Ommen

15-3-2018

 

 

Persbericht

Persbericht

Baarn, 14 februari 2018

Naar aanleiding van klachten van een inwoonster van Baarn die de integriteit van 3 van onze kandidaten betrof, heeft de Raad van State vandaag uitspraak gedaan in het beroep dat was aangetekend tegen onze kandidatenlijst.

De Raad van State is van mening dat het beroep dat is aangetekend tegen het besluit van het centraal stembureau van de gemeente Baarn, van 9 februari 2018, waarbij de kandidatenlijst van “VoorBaarn” geldig is verklaard, ongegrond is.

Het centraal stembureau heeft hierin, gelet op de in de kieswet opgesomde vereisten, terecht geen aanleiding gezien kandidaten van de lijst VoorBaarn te schrappen.

Gedurende de afgelopen twee jaren worden drie kandidaten van onze lijst met regelmaat genoemd in belastende verklaringen op Twitter en Facebook. Er is door de inwoonster aangifte tegen hen gedaan bij de burgemeester, bij de politie, bij het Openbaar Ministerie, bij de Commissaris van de Koning en nu bij de Raad van State. De burgemeester heeft naar aanleiding van die klachten een gesprek gehad met de klaagster en onze kandidaten. De andere instanties zagen geen reden om over te gaan tot vervolging of het schrappen van onze partij of de kandidaten voor deelname aan de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.
Ook het bestuur van VoorBaarn heeft geen aanleiding gevonden om de drie kandidaten van de kieslijst te schrappen.

Het was niet noodzakelijk om persoonlijk bij de zitting van de Raad van State aanwezig te zijn, het partijbestuur heeft wel een verweerschrift opgesteld. Wij hopen en verwachten dat er met deze uitspraak een einde is gekomen aan deze langslepende kwestie.

VoorBaarn neemt op 21 maart onder lijst 9 deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Baarn

De drie dames op de kieslijst van VoorBaarn

De drie dames op de kieslijst van VoorBaarn

24-01-18

Met heel veel trots presenteren wij weer 3 nieuwe kandidaten.

v.l.n.r:

Afra van den Breul-Heijm.
Afra is geboren in Amsterdam, maar sinds 1964 woonachtig in Baarn.
Velen van jullie zullen haar nog kennen van haar werkzaamheden in de Speeldoos, maar misschien ook van het Cultureel Festival waar zij vele jaren de Kunstmarkt organiseerde.
Heeft altijd interesse gehad voor de politiek en stond de laatste 2 verkiezingen op de lijst van de LTS. Na het uiteenvallen van die partij stapte zij samen met Tino en Edwin over naar Baarnin Beraad en nu dus VoorBaarn.

Cultuur en kunst zijn haar interessegebieden, maar eigenlijk ook alles wat Baarn mooier en beter maakt.

Lies Visser.
Geboren in Rotterdam, maar sinds 1998 woonachtig in Baarn.
Samen met haar man Gerard Visser runt zij het loodgieters & verwarmingsbedrijf Gerard Visser. 10 jaar geleden streed zij voor een beter leerlingenvervoer voor de kinderen uit Baarn.
De keuze om op de lijst van VoorBaarn te staan is voor haar logisch: “ik heb over vele zaken een uitgesproken mening, zeker als het gaat over het mooie dorp Baarn”. “Daarom kies ik voor een lokale partij die denkt én handelt in het belang van Baarn”

Talitha van der Vuurst.
Geboren en getogen Barinees.
Werkzaam als H&R directeur bij Lagerweij Windturbines die internationaal opereert. Als echte Barinees wil zij haar steentje bijdragen aan ons mooie dorp. Zij houdt van de mooie wijkjes die Baarn rijk is en geniet van de vele activiteiten die er gedurende het jaar worden georganiseerd. Maar ziet ook dingen die haar niet bevallen en die zouden kunnen worden verbeterd.
“Ik ben echt een mensen-mens”. “Als je iets wilt veranderen, ga altijd het gesprek aan en doe dit met een positieve grondhouding dan kun je samen tot een oplossing komen.”