Baarns Cultuurhuis krijgt een kans

Baarns Cultuurhuis krijgt een kans

Nadat wij in juni tijdens de Algemene Beschouwingen een balletje opgooiden om een Baarns Cultuurhuis te realiseren, is het hard gegaan. Binnen de kortste keren begon de projectontwikkelaar samen met architecten en kostenspecialisten te rekenen en te tekenen. Op 18 september kreeg de gemeenteraad schetsen gepresenteerd voor zowel het ontwerp van het theater/bibliotheek gebouw tegenover het gemeentehuis op de Brink als voor de inrichting van het huidige Speeldoos terrein.

Mooi, maar nog niet af. Dat mag toch wel de conclusie zijn. In 8 weken tijd tot zo’n presentatie komen, terwijl de rest van Nederland “gewoon” op vakantie is, vinden wij een hele prestatie. Geen wonder dat niet alles nog op papier staat. Gelukkig is de meerderheid van de gemeenteraad het hiermee eens. PvdA heeft er geen vertrouwen in dat het financieel haalbaar is en kiest er daarom nu al voor om tegen verdere uitwerking te stemmen. “Beter nu nee zeggen, dan straks wanneer er extra werk is verricht en het toch niet blijkt te kunnen.” De Baarnse Onafhankelijke stemden ook tegen verdere uitwerking van de plannen. Het is al langer de droom van de fractievoorzitter een cultuurhuis in de Speeldoos te realiseren.

Wij hadden een motie voorbereid om in stemming te brengen, waarbij de projectontwikkelaar in het eerste kwartaal van 2020 zijn plannen kon presenteren, maar de coalitiepartijen kwamen met hun eigen variant en gaven tot 1 december de tijd. Er zijn projecten die minder omvangrijk zijn die meer tijd krijgen om uitgewerkt te worden. Opvallend was de voorzichtige bewoording die alle fractievoorzitters van de coalitiepartijen gebruikten. De toonzetting was vooruitlopend op een negatief besluit in januari erg behoudend. “Dan kunnen we in januari niet zeggen dat we niet naar de inwoners hebben geluisterd”, is wat wij er voortdurend in terug hoorden.

De VVD zegt: “Enkele maanden geleden hebben we als raad besloten om de Speeldoos te verbouwen en de bibliotheek en de volksuniversiteit in het nieuwe gebouw aan de Rembrandtlaan een plek te geven. Dat is een proces van jaren geweest, waarin vele afwegingen zijn gemaakt en ik kan wel zeggen, op een zorgvuldige manier.” en “Dit is de kans voor de Speeldoos in het centrum, zeiden veel Baarnaars. Dáárom waren wij bereid om de projectontwikkelaar de kans te geven zijn plannen uit te werken en aan ons te presenteren.” Even later “Wij vinden dat JeeGee Vastgoed hoog inzet. Erg hoog inzet.” De VVD houdt nog steeds serieuze twijfels over de financiële haalbaarheid van het plan.

Ook CDA kiest voor de negatieve benadering. “Wordt het plan straks afgeschoten, dan zijn er twee verwijten denkbaar. Óf we schieten het over een paar maanden af en dan kan er makkelijk gezegd worden “Ach, dat wisten we toch al van tevoren, dat hadden we al gezegd” Óf als we nu vandaag een streep door het plan zouden zetten, zouden we het te horen krijgen: “Waarom hebben jullie niet de moeite genomen om het écht goed uit te zoeken?”” Gevolgd door “Als we dan toch een verwijt moeten krijgen, dan maar het eerste.”

CU/SGP : “We vinden het plan te mooi om waar te zijn, maar we vinden het ook te mooi om nu al los te laten.”

We zullen in december zien of de afwijzende grondhouding wat is bijgedraaid. Wij hopen van wel.

Bram van Ommen

Hoeveel is de huidige Trits ons waard?

Hoeveel is de huidige Trits ons waard?

In november stond een aangevraagde lening van de Trits op de raadsagenda. Met 1 ton kan de Trits een wellness hoek bouwen en uitbreiden voor de sporters en zwemmers. Maar moeten wij als gemeenschap dat financieren? Wij denken van niet.

exploitatie van de sporthal en zwembad is langgeleden uitbesteed aan een stichting. Maar om niet helemaal afhankelijk te zijn van gemeentelijke subsidies mag de Trits ook commerciële activiteiten ontplooien. Daar is op zich niks mis mee, maar die dubbele pet geeft de Trits wel een concurrentievoorsprong ten opzichte van andere aanbieders van wellness en fitness. Bovendien is de ingediende berekening van de terugverdiencapaciteit erg wankel en gebaseerd op aannames. Meer lezen

Doe het veilig

Doe het veilig

Doe het veilig…

Deze zin zou er zo maar eens een kunnen zijn die ik straks tegen mijn puberzoon zou zeggen. Maar, neemt hij deze waarschuwing ook ter harte? Dat is natuurlijk maar zeer de vraag. Als ouder weet ik inmiddels beter en probeer ik deze puber te behoeden voor gevaar, of hij dit nu wil of niet. Dat is mijn rol als ouder.

U zult wel denken, wat heeft dit nu te maken met politiek? Wat mij betreft alles, want als raadslid heb je dus ook een bepaalde verantwoording ten aanzien van veiligheid van en voor de inwoners van Baarn. Je kan niet tegen beter weten in dingen maar op zijn beloop laten en denken het komt vast allemaal wel goed. Als je de mogelijkheid hebt om bijvoorbeeld het verkeer veiliger te maken dan moet je dat niet nalaten en wat ons betreft niet hijgerig achter een woonvisie aanlopen. Als raadslid kan je dan gereedschappen aandragen en vragen stellen, waarmee je eigenlijk al aangeeft dat je het niet eens bent met het voorgestelde. Mocht u denken waar gaat dit over? Het gaat over de Kooijhoek en de kruising Eemnesserweg – Dalweg – Nieuwstraat. De oplossing die is aangedragen door het college, namelijk achteruitrijden met een vrachtwagen achten wij niet verstandig en dus niet veilig, dat heeft niets te maken met de kwaliteiten van de truckers. De chauffeurs die het moeten doen, hebben in grote getalen (bijna 40 reacties op het chauffeursforum) aangeven deze optie niet verstandig te vinden. Wat ons betreft en dan zeg ik het maar in de geest van dit stukje, de aangedragen oplossing van het college is een beetje “voor het zingen de kerk uit” het gaat vaak goed, maar veilig is het niet. Meer lezen

Motie kinderpardon

Bram 27-09-2018

Tijdens de vergadering van gisteravond kwam de fractie van de BOP met een motie waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht een brief te schrijven naar de minister en staatssecretaris In die brief moet verwezen worden naar de VN rechten van het kind en heeft als strekking dat asielprocedures sneller moeten. Kinderen zouden niet na 5 jaar nog uitgezet mogen worden.

De fracties van D’66, VVD en CDA vinden dit echter landelijk beleid en daar moeten wij als gemeente ons niet mee bemoeien. Zij steunden de motie daarom niet. Een principieel standpunt. Ware het niet dat dit helemaal geen politieke oproep is van de BOP, maar een menselijke. En mensen wonen overal. Ook in Baarn.

Nog niet zo lang geleden stond de Baarnse Brink vol met mensen die vonden dat 2 Baarnse jongetjes na 12 jaar niet uitgezet mochten worden omdat zij in de Baarnse samenleving geworteld waren. Op de Brink stonden naast mensen die voor een ruimhartig asielbeleid zijn, ook mensen die juist voor een streng beleid zijn. Het ging die dag om menselijkheid.

De 3 principiële raadsfracties vinden menselijkheid iets voor “Den Haag”. Een bijzonder standpunt. Ging de motie over het asielbeleid zelf, dan had ik mij het standpunt nog kunnen voorstellen. Dat is iets wat je nationaal en internationaal moet afstemmen. Maar een oproep doen aan de minister en staatssecretaris voor een menselijke procedure is iets wat ons allemaal aangaat. Gelukkig begrijpen de fracties van Groen Links, PvdA en Christen Unie/SGP dat wel.

De burgemeester formuleerde in voorzichtige bewoordingen wel bereid te zijn een dergelijke brief aan de minister te willen schrijven. De motie kwam 1 stem tekort waardoor het verzoek vanuit de raad geen meerderheid kreeg. Maar gelukkig is het schrijven van brieven een bevoegdheid van het college. Wanneer zij het onderling over de formulering eens kunnen worden, kunnen ze wat mij betreft de brief morgen alsnog op de bus doen.

Algemene Beschouwingen 2019

Ieder jaar in juni stelt het college een perspectiefnota op. Dat is een financiële agenda voor het komende jaar. Alle fracties geven daar hun commentaar op tijdens de algemene beschouwingen.

Algemene beschouwingen 20 juni 2018

Geacht college, geachte gemeenteraad, geachte ambtelijke organisatie, maar bovenal zeer geachte inwoners van Baarn!

Daar sta je dan, de eerste algemene beschouwingen namens VoorBaarn en dan mag je ook nog het spits afbijten. Als grootste oppositie partij doen we dat natuurlijk graag.

Ik wil graag aftrappen met een quote van één van mijn helden Ramses Shaffy “Wie geen dromen heeft, heeft evenmin een werkelijkheid”dit citaat geeft goed weer hoe VoorBaarn tegen de voorliggende perspectiefnota aan kijkt. Veel tekst, weinig concreet, maar vooral een magere ambitieuze visie. Dat kan beter en naar onze mening kan dit college dat ook. Zie het als een uitdaging en bedenk dat een droom of plan zoals u wilt, een droom blijft totdat het werkelijkheid wordt.

Zo is het ook met oplossingen, het is pas een oplossing als het opgelost is! Als voorbeeld noemen we de Wintertuin, hoewel een mooie eerste aanzet in de vorm van een intentieverklaring, is deze nog steeds niet exploitabel en hangt het nu op de zonwering. Hadden wij u daar niet voor gewaarschuwd? Graag denkt VoorBaarn mee in oplossingen, maar dan is een luisterend oor zeer welkom. Of zoals VoorBaarn altijd zegt een goed idee is een goed idee en het maakt niet uit waar het vandaan komt.

Toch staan wij positief tegenover de voorliggende perspectiefnota, het doet ons deugd dat een aantal zaken vanuit ons verkiezingsprogramma over zijn genomen. Bijvoorbeeld het multifunctioneel gebruik van de ijsbaan, de Tiny Houses, het bevorderen van de economie en nog diverse andere zaken. Een mooie eerste stap! En hoewel wij ons kunnen vinden in het grootste gedeelte van de nota, zouden wij natuurlijk graag andere accenten zien, maar ik sta hier niet om zuur te zijn, daarvoor is Baarn te leuk en u heeft daar niets aan. Wij
moeten het tenslotte samen doen.

Wel zien wij een aantal tegenstrijdigheden, want hoe verhoud het verleiden van bedrijven om zich te vestigen op onze bedrijventerreinen, zich tot het bouwen van woontorens op diezelfde terreinen? Hoe wil je een ijsbaan multifunctioneel maken, terwijl je er een gasontvangst station naast zet? Hoe ga je op zoek naar een geschikte ruimte voor jongeren en geef je een aantal bladzijden verder aan, dat je de al jaren leegstaande Boemerang wil slopen? Deze en andere tegenstijdigheden zijn op zijn minst bijzonder te noemen en deed de wenkbrauwen bij ons fronsen en daar gaan wij de komende tijd nog eens goed naar kijken. Want hoewel oplossingsgericht, wij tekenen niet blind bij het kruisje en dat is een toezegging. Dat mogen we best stabiel noemen voor een nieuwe partij.

Dan is er natuurlijk ook nog de bibliotheek, en het daarbij behorende voorbereidingskrediet van 4ton! Wij vinden daar iets van en zo is wel gebleken tijdens de laatste verkiezingen, onze inwoners ook. Nou hebben wij mocht dit onzalige plan doorgang vinden nog een suggestie voor het college. Men zoekt nog vrijwilligers bij de ouderenbus en misschien kan het college straks per toerbeurt plaats nemen achter het stuur, om zo onze ouderen naar de bibliotheek te brengen, het gezellige loopje is immers dan voor hen verleden tijd en zo is het college zelfs tijdens dit vrijwilligerswerk bezig met besturen.

De financiën zijn op orde en daarvoor verdient het college een welgemeend compliment! Maar om dan gelijk te gaan roepen dat “de OZB wel naar beneden kan” dat was een beetje dom. Zorg dat het huishoudboekje gezond blijft en dat houdt ook de inkomsten kant in. Er is ruimte om te investeren, bijvoorbeeld in citymarketing, maar als er dan kansen voordoen, pak ze dan ook. Investeer in cultuur en evenementen, om zo Baarn nog aantrekkelijker te maken voor mensen van buitenaf, maar zeker ook voor onze eigen inwoners. Dat kost geld en soms meer dan de gelimiteerde som, maar de vraag moet zijn, wat levert het op? Vele plannen zijn neergelegd om de aantrekkelijkheid van Baarn te vergroten, even zoveel plannen zijn in het vierkante archief beland, er is naar onze mening te weinig mee gedaan. Dat is ronduit jammer, maar belangrijker, zeer demotiverend voor de initiatiefnemers.

Breng citymarketing naar de mensen toe, met andere woorden licht voor daar waar het druk is. Als VoorBaarn hebben wij een mobiel VVV kantoor geopperd, deze kan je plaatsen waar gewenst, om zo de bezoekers te verleiden om bij een volgende gelegenheid ook ons mooie centrum te verkennen.

Al met al is Baarn een plaats om trots op te zijn! Maar het vergt een investering van ons allen, dus ook van u als inwoner van dit mooie dorp. Bedenk dat veel gemeentelijke investeringen die nu worden gedaan, het gevolg zijn van veranderend gedrag. Waarom moet de gemeente parkeerplekken aanleggen bij scholen, terwijl wij ook met de fiets kunnen gaan? Waarom moet de gemeente geld vrijmaken voor een extra BOA om foutparkeerders te beboeten, terwijl wij onze auto ook 5 meter verderop goed kunnen neerzetten. Natuurlijk mag u nog steeds onomwonden uw mening geven en vaak is deze ook gefundeerd. Of u dat nu doet zonder er doekjes om te winden op z’n plat Báárns of in scherpe nette bewoordingen op z’n Baarns. Het mag! Maar, heel veel gaat goed in Baarn en daar doen de gemeente, het college, de gemeenteraad, vele vrijwilligers en nog veel meer mensen hun stinkende best voor. Laten we ons niet laten leiden door de roepende minderheid, maar de zwijgende meerderheid een stem geven. Samen maken we Baarn nog prettiger om te leven, te werken en te recreëren.

Terug naar de droom, of zullen we het nu visie noemen. Wat zou het toch mooi zijn, als over 10 jaar een prachtig nieuw binnen sportcomplex aan de andere kant van de Geerenweg staat en op de huidige plek een groot aantal woningen zijn verrezen. Zo is Baarn weer een stukje meer toekomstbestendig. Denk in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden, misschien is dat wel onze droom.

Bedenk dan dat een droom is als een zaadje, als we het goed verzorgen, is het de werkelijkheid van morgen.

VoorBaarn dankt u voor uw aandacht en wenst het college veel succes met de uitvoering, maar droom af en toe eens hardop.

 

 

De laatste raadsvergadering van deze periode

principe ontwerp
Woningen op de Tolweg

Woensdag 14 maart was de allerlaatste raadsvergadering van deze zittingsperiode. Een vergadering met een dubbele agenda. Letterlijk. We deden het debat en besluit na elkaar. Een belangrijk punt wat nog snel even door deze raad gejaagd moest worden was het principebesluit om woningen te mogen bouwen op de Tolweg 2-6.  Dat zijn nu nog de bedrijfspanden achter de BP aande Eemweg, op het industrieterrein de Drie Eiken. Er zijn plannen om daar 3 woonflats te bouwen van 5, 6 en 7 woonlagen. Nergens in Baarn zijn de gebouwen hoger dan 5 woonlagen. Er is nog gepoogd de besluitvorming over woningbouw nu van de agenda te halen, zodat de nieuwe raad zich hierover kan buigen, maar de meerderheid steunde de wethouder in het standpunt dat de gemeente daarmee geloofwaardigheid verliest. Persoonlijk vind ik dat een vreemd argument. Het is natuurlijk nog veel vreemder wanneer er in de nieuwe raad andere meerderheden ontstaan en het principebesluit om woningen op een industrieterrein te gaan bouwen weer wordt teruggedraaid. Het is veel duidelijker voor ontwikkelaars wanneer zij met 1 gemeenteraad te maken hebben in plaats van 2.

Wij vinden wonen op een industrieterrein niet wenselijk. Ook niet aan de rand. Vrachtwagens rijden af en aan om bedrijven te bevoorraden of om spullen op te halen. Bedrijvigheid met bedrijfsgeluiden, bezoekers, personeel en parkeren, dat vinden wij geen omgeving om een heleboel woningen tussen te plaatsen. Ook niet wanneer de hoogte in gebouwd gaat worden. Industrieterreinen zijn voor bedrijven. Het wordt tijd dat we gaan investeren in economie. Daar horen bedrijven bij. Die bedrijven moet je kunnen huisvesten en daar heb je industrieterreinen voor nodig. De losse bedrijfsunits die recent zijn gebouwd op de Drie Eiken, waren razendsnel vergeven. Er is dus behoefte aan goede bedrijfshuisvesting. Het argument van het CDA dat je eerst moet zorgen voor inwoners voordat je bedrijven kunt huisvesten, is daarbij natuurlijk ridicuul. Alsof er geen mensen van buiten Baarn in de bedrijven in Baarn werken of mogen werken. Het mag geen verrassing zijn dat een meerderheid van de raad koos voor het verder uitwerken van de plannen. Ook de uit de raadszaal weggelopen Tinus Snyders  van de fractie LTS (“Het is een schande dat we dit punt op de agenda laten staan en daar wil ik niet aan bijdragen.”), had daar geen verandering in kunnen brengen. Wel vreemd dat vorige maand de plannenmaker voor een nieuw groot pand in de Brinkstraat van de voltallige gemeenteraad op zijn kop kreeg omdat hij onvoldoende met de buurt had gepraat over zijn plannen. De omwonenden en naburige ondernemers op het bedrijventerrein zijn pas geïnformeerd toen het in de Baarnsche Courant stond. Meten met 2 maten heet dat.

Een door ons, GroenLinks en de Christen Unie/SGP ingediende motie over het vanuit de gemeente ondersteunen van vertrouwenspersonen bij verenigingen haalde het niet. Kennelijk vinden de andere partijen het een ‘ver van mijn bedshow’ dat er binnen verenigingen sprake kan zijn van (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie. En wanneer dat dan toch voorkomt, dan moeten ze het zelf maar intern oplossen.

Laat ik het maar positief afsluiten. Voor een partij die niet met de rug naar de samenleving staat, kiest u op de 21e maart VoorBaarn.

 

Bram van Ommen

15-3-2018

 

 

Over rubbergranulaat, het vervolg.

Over rubbergranulaat, het vervolg.

Woensdag 25 oktober stonden ze weer op de agenda van de gemeenteraad: De rubberkorreltjes. Op de kunstgrasvelden op het sportpark en het Cruyff Court op de Professor Krabbelaan ligt rubbergranulaat die het veld beter bespeelbaar moeten maken en moet beschermen tegen slijtage. Voor de vierde keer in 12 maanden tijd werd de veiligheid van het spelen en sporten op kunstgrasvelden aan de orde gebracht. En voor de vierde keer liepen de ergernissen tussen voor- en tegenstanders hoog op. Inclusief dreigende taal naar de wethouder die er een zooitje van zou maken door een aangenomen motie niet uit te voeren. Maar van een motie van wantrouwen of afkeuring kwam het niet. Wel blaffen, maar niet bijten dus.

De idee dat de wethouder de motie niet wil uitvoeren is, net als de hele korreltjesdiscussie, gebaseerd op frustratie en paniekvoetbal. Het bodemonderzoek is immers uitgevoerd, de bodem is niet vervuild. De wethouder laat aan de raad weten dat ze de motie wel verder wil uitvoeren, maar zij wil de resultaten van het onderzoek en de kosten toch aan de raad voorleggen. Op basis van de inspectie van de velden is er een nauwkeurigere schatting van de extra kosten gemaakt. Dat is nieuwe informatie en het is goed dat de wethouder deze informatie met de raad deelt. Temeer ook omdat 2 van de 3 kunstgrasvelden op sportpark Ter Eem over anderhalf jaar toch al vervangen moesten worden wegens slijtage.

Naar verwachting komt in 2019 nieuwe Europese regelgeving waarin nieuwe richtlijnen bekend worden gemaakt die gaan gelden voor het materiaal dat gebruikt kan worden voor het instrooien van kunstgrasvelden. Veel is er op dit moment nog onduidelijk aan welke voorwaarden dat materiaal moet gaan voldoen. Het lijkt ons dan niet meer dan logisch dat je nog even wacht met het vervangen tot er hier meer duidelijkheid over is. Het is zonde van ons geld als we nu het verkeerde product kiezen.

Maar is dat sporten en spelen op die korreltjes wel veilig? Omdat wij als gemeenteraadsleden niet kundig zijn om te beoordelen of de rubberkorreltjes veilig zijn voor de sportende en spelende kinderen, wordt de gemeente geadviseerd door het RIVM. Volgens dit instituut is er geen directe aanleiding om snel over te gaan tot het vervangen van het rubber in de velden. Ook niet na de uitzending van het tv-programma Zembla. Het is natuurlijk niet moeilijk om tegenover elke wetenschapper met een advies een andere wetenschapper te vinden die het tegenovergestelde beweerd. De BOP heeft contact gehad met een “gezaghebbende” wetenschapper en die komt tot een andere conclusie dan het RIVM. Wat overblijft is een discussie over wie de meest gezaghebbende wetenschapper kent. Speeltuinretoriek waar we in Baarn niet verder mee komen.

Bij de stemming in de raadsvergadering over het vervangen van de rubberkorreltjes is nu besloten dat de rubberkorreltjes op het Cruyff Court vóór de zomer van 2018 worden vervangen. Een motie van de BOP, GroenLinks, LTS en ChristenUnie/SGP met diezelfde strekking haalde in november vorig jaar geen meerderheid in de raad. Maar nu ze met een omweg en een jaar later dan toch hun zin hebben gekregen, noemt de BOP het behaalde resultaat op hun website een ‘schaamdoekje voor het bloeden.’ Opmerkelijk is dat D66 destijds, in afwachting van het advies van het RIVM, tegen die motie heeft gestemd, maar nu toch voor blijkt te zijn en zo het Cruyff Court amendement aan een meerderheid heeft geholpen. Ik zou eerder een bedankje vanuit de BOP-fractie op hun website verwachten. Maar goed, wie ben ik?

Voor Baarn is een voorstander van nuchtere politiek. Ontstaat er een probleem dan pak je het aan. Wij zijn niet voor een potje paniekvoetbal omdat een tv-programma een wetenschapper heeft gevonden die embryo’s van zebravisjes in water met rubberkorreltjes heeft laten zwemmen, die na verloop van tijd dood gingen of veranderd gedrag gingen vertonen. Laten wij de kosten dan zwaarder wegen dan de volksgezondheid? Nee, natuurlijk niet. Wij maken net zo goed deel uit van de Baarnse samenleving. Ook onze kinderen spelen op het Cruyff Court en op de velden op het sportpark. Wij volgen het advies dat de rijksoverheid ons geeft over veiligheid en volksgezondheid. Het eind is zoek als we daar niet meer op kunnen vertrouwen.

Bram van Ommen