Even wat rechtzetten over het paleis

Even wat rechtzetten over het paleis

Toch even getwijfeld over onderstaand stuk en onderwerp, want is het ten tijde van “crisis” wel gepast om “gewoon” door te gaan met alledaagse zaken? Natuurlijk houd Corona ons ook bezig, maar het leven gaat door en zo ook het politieke leven. Dat is maar goed ook, want ook Baarn is er bij gebaat om het hoofd zoveel mogelijk koel te houden. Dat gezegd hebbende…

Laten we het weer eens over het paleis hebben! Waarom? Omdat ik afgelopen woensdag wederom een hoop onzin heb horen verklaren door collega raadsleden tijdens de behandeling van de raadsinformatiebrief over het sluitend krijgen van de businesscase landgoed Paleis Soestdijk. 

Onzin? Ja, want elk raadslid of steunfractielid die reeds in 2016 actief was, had kunnen weten dat de bebouwing (Alexanderkwartier) meer behelsde dan “slechts” het terrein van de marechaussee. Zie hiervoor ook bijgaande tekening uit het bidboek. Dat dit bidboek pas later beschikbaar is gesteld zegt niks over die wetenschap, want in 2016 zijn er 2 “vertrouwelijke” sessies geweest met de gemeenteraad van Baarn, waarin deze tekening ook gepresenteerd is. Daarnaast wordt er misschien niet woordelijk over 6,1ha gesproken, maar wel over “het ontwikkelen van een woondomein op de locatie van de voormalige Marechausseekazerne met een aangrenzend extra te bebouwen perceel”. 

Ook de hotelvoorzieningen zijn reeds in het bidboek genoemd, zij het in een andere vorm, maar dat er geen behoefte aan zal zijn, dat is onzin en wordt ook nooit ergens beweerd. Dat er een verandering is, dat is een feit, maar dat wordt goed onderbouwd in een latere brief richting de minister en het rijksvastgoed bedrijf. 

De “gewijzigde” regelgeving; er wordt beweerd dat dit bekend had moeten zijn bij de Meyer Bergman erfgoed groep. Dat betwijfel ik, want in een schrijven (aan de 2e kamer, van de staatssecretaris) van 25 oktober 2016 staat te lezen dat 1 van de toetsingscriteria is: “een integraal en haalbaar plan (passend binnen de beleidsdoelen en zodanig dat de benodigde vergunningen kunnen worden verkregen)” 
Alles bij elkaar lijkt het er sterk op dat feiten en gevoelens nog wel eens door elkaar lopen in dit dossier. Ik (wij) laat mij liever leiden door de feitelijke informatie die een ieder in de raad tot zich had kunnen nemen. 

Bewust schrijf ik dit als persoon, want mij zal de nodige hoon wel ten deel vallen. Het zij zo! Mij zal ongetwijfeld verweten worden teveel op de stoel (of nog fraaier op schoot) van de ontwikkelaar te zitten. Maar, na het vanaf de bank (ivm ziekte) kijken van de raadsvergadering van afgelopen woensdag, kon ik naar mijn mening niet anders dan mijn mening geven. 

Gaat dan alles goed? Nee, zeker niet de wethouder had de raad eerder en vollediger moeten informeren, dat heb ik hem persoonlijk ook verteld. Toch begrijp ik de wil om aanwezig te zijn als wethouder bij dergelijke belangrijke gesprekken. Waarom de 20.000 euro niet verdeeld wordt tussen de diverse belanghebbenden is mij een raadsel.

Volledig begrijpelijk is ook de reactie van de burgemeester namens het college en vooral ter verdediging van zijn ambtenaren ten aanzien van de brief van stichting de Parel van Baarn. Over de inhoud kan je nog wat vinden, maar over de toon kan maar 1 conclusie worden getrokken, dat deze beneden alle peil is, zeker gezien het feit dat deze door een meester in de rechten is opgesteld. Maar ja, een stichting die in haar oprichtingsstatuten heeft opgenomen dat een doel is om te procederen. Tja…

Ik zal dan ook scherp blijven op dit dossier, op alle vlakken dus ook of de hele waarheid wordt verteld. Door wie dan ook!

Tino Schouten

Soestdijk, en door …

Soestdijk, en door …

Tino Schouten

Afgelopen woensdag stond het ruimtelijk kader van Paleis Soestdijk op de agenda, het zal u niet ontgaan zijn. Voltooid verleden tijd, in de breedste zin van het woord, want het onderwerp werd van de agenda gehaald. De meerderheid wenste dit en zo geschiede. VoorBaarn was hier geen voorstander van, al waren wij ook van mening dat het voorgelegde niet besluitrijp was. Wij hadden liever het agendapunt behandeld en aangehouden (niet in stemming gebracht) en zo recht gedaan aan dit belangrijke onderwerp. Eigenlijk was dit ook de bedoeling, maar bij binnenkomst in het gemeentehuis bleek om onverklaarbare reden alles anders.
Wat restte was een motie om bepaalde kaders mee te geven aan Made by Holland, zodat zij verder kunnen met de plannen. Deze motie werd aangenomen met 16 stemmen voor en 3 tegen en u raad het al, VoorBaarn was de enige partij die tegenstemde. Dat vraagt natuurlijk om enige uitleg.
Vanaf het begin en tot het eind heeft VoorBaarn meegedacht over de motie, wat overigens prima gecoördineerd is door Rik van Hardeveld. Uiteindelijk ging het punt over het te bebouwen oppervlak te ver voor ons en zijn wij afgehaakt. Het punt waar het over ging:
“Woningbouw op het Alexanderkwartier vindt uitsluitend plaats binnen het terrein dat gebruikt wordt/werd door de Koninklijke Marechaussee en volgens het uitgangspunt (of principe) ‘rood voor rood’”

“Wij zijn er van overtuigd dat Made by Holland straks in november terugkomt met een passend en kwalitatief mooi plan.”

VoorBaarn had hier graag enige nuance in gezien en het woordje “uitsluitend” vervangen door “zoveel mogelijk” en “rood voor rood” weggelaten of in ieder geval genuanceerd. Het lijkt een detail, maar details maken vaak het verschil. Hiermee hadden we Made by Holland iets meer ruimte gegeven en zo ook het gehele plan. Want daar gaat het om, het gehele plan! Waarvan het zogenoemde Alexanderkwartier een onderdeel is, om geld te verdienen inderdaad en zodoende het paleis te kunnen restaureren en daar is niks mis mee. Beperk je een ondernemer hierin, dan kan dit ten koste gaan van kwaliteit. Wij zijn er van overtuigd dat Made by Holland straks in november terugkomt met een passend en kwalitatief mooi plan en laten zien alle insprekers, opmerkingen, brieven en de raadsvergaderingen mee gewogen te hebben.

Als afsluiter, VoorBaarn is van mening dat de Rijksoverheid de verantwoording had moeten nemen om het paleis te restaureren en zo te behouden voor de toekomst. Wel 30 miljoen uitgeven voor een naamswijziging van een departement, maar geen euro om dit prachtige cultureel erfgoed te kunnen behouden. Er is in alle wijsheid besloten om ons paleis Soestdijk te verkopen aan een private partij namelijk de Meyer Bergman erfgoed groep. Dan is het logisch dat er geld verdiend moet worden om e.e.a. te bekostigen. Om dan zoveel obstakels op de Amsterdamsestraatweg op te werpen gaat VoorBaarn te ver, je moet ook als politiek reëel blijven.

Als voorzitter kan je maar beter duidelijk zijn.

Als voorzitter kan je maar beter duidelijk zijn.

Door Bram van Ommen, 28 maart 2019

De maand maart stond in het teken van de verhuizing van de bibliotheek uit de Hoofdstraat naar de Speeldoos. Een onderwerp waar de Baarnse bevolking massaal voor warm liep. Er werden vergeet-mij-nietjes en 1900 handtekeningen aan de burgemeester overhandigd, er is een filmpje gemaakt door RTV Baarn, er waren tientallen ingezonden brieven in de Baarnsche Courant en aan raadsleden, de raadsfracties zijn bezocht tijdens hun overlegmomenten in het gemeentehuis en er is ingesproken door enkele inwoners van Baarn tijdens de informatie- en debatvergaderingen van de gemeenteraad.

Voor Baarnse begrippen was er een ongekend grote opkomst tijdens die vergaderingen. Vertegenwoordigers van de Speeldoos en Bibliotheek zaten naast inwoners en winkeliers en andere betrokkenen die allemaal hun eigen redenen hebben om de bibliotheek in het centrum willen houden.

“Zullen we allemaal maar weggaan dan?”

Ik mocht de eerste avond van de vergadercyclus voorzitten. Niet in de raadszaal zoals gebruikelijk, maar in het gebouw van de speeltuinvereniging Oosterkwartier. Meestal ben ik wel wat gespannen om een vergadering voor te zitten. De vorige keer verliep het niet helemaal zoals ik wilde, maar de spanning viel nu gek genoeg wel mee. Ik had er wel zin in. Ik was wat aan de late kant, er waren al veel mensen, RTV Baarn was er om het live uit te zenden op televisie en verder zo’n 80 mensen in de zaal. Ik had me goed voorbereid, ik was er klaar voor.

Omdat er zoveel belangstelling was, heb ik samen met de griffier een hele uitgebreide introductie opgesteld waarin ik de regels en de volgorde van de vergadering heb uitgelegd. Niet iedereen is immers een frequent bezoeker van raadsvergaderingen. Een van de regels is de maximale spreektijd. Die hebben we met elkaar afgesproken om iedereen even veel spreektijd te geven en hun visie op een voorliggend raadsvoorstel te presenteren. Alle insprekers zijn bij aanmelding bij de griffier van de spreektijd op de hoogte gebracht.

Als voorzitter van de vergadering heb ik de taak om deze ordentelijk te laten verlopen. Dat wil onder andere zeggen volgens de afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt. Daar past dan ook bij om alle aanwezigen, kijkers en luisteraars op de hoogte te stellen van de 5 minuten spreektijd. Hoe vervelend het ook is om iemand in zijn of haar betoog te moeten onderbreken vanwege de tijd, het is een officiële vergadering en de regels zijn duidelijk. Ook voor de mevrouw die namens 1900 inwoners kwam inspreken.

Dat heeft tot veel onbegrip geleid in de zaal, maar ook op straat ben ik er, tot gisteren aan toe de hele maand nog op aangesproken. “Zullen we allemaal maar weggaan dan?” werd er geroepen in de zaal. “Je deed het wel een beetje bot.” hoorde ik later in de supermarkt. Ik heb het nog eens terug gekeken, maar ik vind dat eigenlijk wel meevallen. Het was duidelijk, ja. Als voorzitter kan je maar beter duidelijk zijn.

Coalitieakkoord

16 april 2018, over de coalitieonderhandelingen

Vorige week zijn de partijen van  de demissionaire coalitie druk bezig geweest om ook voor de komende periode de samenwerking voort te zetten. De vergaderingen waren openbaar en dus bij te wonen en te volgen op televisie en internet. Na afloop van alle gesprekken kregen alle vertegenwoordigde partijen een inhoudelijk verslag van de besprekingen. Vandaag tot 17:00 uur mochten de overige partijen (VoorBaarn, Groen Links, PvdA en BOP) reageren en suggesties doen van onderwerpen die in het coalitieakkoord konden worden opgenomen. Wij hebben echter geen gebruik te maken van die mogelijkheid.

Hoewel de onderhandelingen in alle openbaarheid worden gevoerd, is er voor ons geen ruimte om onze punten mondeling toe te lichten. De mogelijkheid om een inhoudelijke mondelinge toelichting op onze inbreng te geven is wel aan de informatietafel besproken, maar resoluut van de hand gewezen. Het lijkt dus een nobel gebaar om ons in de gelegenheid te stellen een inhoudelijke bijdrage te leveren, maar tegelijkertijd wordt het signaal afgegeven dat onze mening eigenlijk niet op prijs wordt gesteld.

Bovendien gaat het deze periode over het opstellen van een coalitieakkoord en niet over een raadsakkoord. Dat wil niet zeggen dat we het er inhoudelijk niet mee eens zijn, maar wanneer ons om een mening wordt gevraagd willen we er ook over mee kunnen praten. Onze inhoudelijke reactie op het coalitieakkoord geven wij tijdens de openbare raadsvergadering van 25 april. Wij zijn er van overtuigd dat wij in de komende periode met goede plannen zullen komen waar de coalitie constructief aan mee zal denken, net zoals wij constructief zullen meedenken met de plannen van de coalitie.

Persbericht

Persbericht

Baarn, 14 februari 2018

Naar aanleiding van klachten van een inwoonster van Baarn die de integriteit van 3 van onze kandidaten betrof, heeft de Raad van State vandaag uitspraak gedaan in het beroep dat was aangetekend tegen onze kandidatenlijst.

De Raad van State is van mening dat het beroep dat is aangetekend tegen het besluit van het centraal stembureau van de gemeente Baarn, van 9 februari 2018, waarbij de kandidatenlijst van “VoorBaarn” geldig is verklaard, ongegrond is.

Het centraal stembureau heeft hierin, gelet op de in de kieswet opgesomde vereisten, terecht geen aanleiding gezien kandidaten van de lijst VoorBaarn te schrappen.

Gedurende de afgelopen twee jaren worden drie kandidaten van onze lijst met regelmaat genoemd in belastende verklaringen op Twitter en Facebook. Er is door de inwoonster aangifte tegen hen gedaan bij de burgemeester, bij de politie, bij het Openbaar Ministerie, bij de Commissaris van de Koning en nu bij de Raad van State. De burgemeester heeft naar aanleiding van die klachten een gesprek gehad met de klaagster en onze kandidaten. De andere instanties zagen geen reden om over te gaan tot vervolging of het schrappen van onze partij of de kandidaten voor deelname aan de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.
Ook het bestuur van VoorBaarn heeft geen aanleiding gevonden om de drie kandidaten van de kieslijst te schrappen.

Het was niet noodzakelijk om persoonlijk bij de zitting van de Raad van State aanwezig te zijn, het partijbestuur heeft wel een verweerschrift opgesteld. Wij hopen en verwachten dat er met deze uitspraak een einde is gekomen aan deze langslepende kwestie.

VoorBaarn neemt op 21 maart onder lijst 9 deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Baarn

De drie dames op de kieslijst van VoorBaarn

de eerste drie vrouwen op de kieslijst

24-01-18

Met heel veel trots presenteren wij weer 3 nieuwe kandidaten.

v.l.n.r:

Afra van den Breul-Heijm.
Afra is geboren in Amsterdam, maar sinds 1964 woonachtig in Baarn.
Velen van jullie zullen haar nog kennen van haar werkzaamheden in de Speeldoos, maar misschien ook van het Cultureel Festival waar zij vele jaren de Kunstmarkt organiseerde.
Heeft altijd interesse gehad voor de politiek en stond de laatste 2 verkiezingen op de lijst van de LTS. Na het uiteenvallen van die partij stapte zij samen met Tino en Edwin over naar Baarnin Beraad en nu dus VoorBaarn.

Cultuur en kunst zijn haar interessegebieden, maar eigenlijk ook alles wat Baarn mooier en beter maakt.

Lies Visser.
Geboren in Rotterdam, maar sinds 1998 woonachtig in Baarn.
Samen met haar man Gerard Visser runt zij het loodgieters & verwarmingsbedrijf Gerard Visser. 10 jaar geleden streed zij voor een beter leerlingenvervoer voor de kinderen uit Baarn.
De keuze om op de lijst van VoorBaarn te staan is voor haar logisch: “ik heb over vele zaken een uitgesproken mening, zeker als het gaat over het mooie dorp Baarn”. “Daarom kies ik voor een lokale partij die denkt én handelt in het belang van Baarn”

Talitha van der Vuurst.
Geboren en getogen Barinees.
Werkzaam als H&R directeur bij Lagerweij Windturbines die internationaal opereert. Als echte Barinees wil zij haar steentje bijdragen aan ons mooie dorp. Zij houdt van de mooie wijkjes die Baarn rijk is en geniet van de vele activiteiten die er gedurende het jaar worden georganiseerd. Maar ziet ook dingen die haar niet bevallen en die zouden kunnen worden verbeterd.
“Ik ben echt een mensen-mens”. “Als je iets wilt veranderen, ga altijd het gesprek aan en doe dit met een positieve grondhouding dan kun je samen tot een oplossing komen.”

 

Voor Baarn ondertekent het Baarns Klimaat Akkoord

Voor Baarn ondertekent het Baarns Klimaat Akkoord

 

foto: Alexander Sanchez van Pictorista

Op 2 november werd het Baarns Klimaat Akkoord ondertekend in het Bomencentrum in Baarn. Een feestelijk moment waarop ruim 70 deelnemers hun handtekening hebben gezet onder de ambitie om individueel en gezamenlijk te streven naar een klimaatneutraal Baarn. Onder de ondertekenaars bevinden zich Baarnse ondernemers en verenigingen, de gemeente en inwoners. Ook de politieke partijen hebben zich verbonden aan dit streven.

Namens Voor Baarn ondertekende Bram van Ommen het akkoord. Het spreekt voor zich dat wij ons ook hard willen maken voor een klimaat neutraal Baarn. In ons verkiezingsprogramma hebben wij daarom punten opgenomen die bij moeten dragen aan de verduurzaming van de Baarnse samenleving. Wij willen de ontwikkeling van “Tiny Houses” stimuleren. Dit zijn huizen van maximaal 70 m2 en een bouwprijs van € 50.000. Het concept is ontwikkeld om een duurzamer leven te leiden met een kleinere ecologische voetafdruk. De gemeente is een van de ondertekenaars, wat ons betreft geeft de gemeente ook het goede voorbeeld door al het vastgoed te verduurzamen. Voor nieuw te bouwen woningen stellen wij strenge eisen op voor het toepassen van verduurzamende bouwtechnieken en elementen. Zo zien wij het liefst dat nieuwe huizen niet aan het gasnet gekoppeld worden en stimuleren wij het gebruik van warmtewisselaars, gescheiden watersystemen en zonnepanelen.

Het Baarns Klimaat Akkoord is een initiatief van Energiek Baarn.